РЕШЕНИЕ
№106
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_422/19.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията, общинският съвет приема решение за изработване на проект за Общ устройствен план или за изменение на действащ Общ устройствен план по предложение на кмета на общината.

Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общински съвет с Решение №579 от 26.10.2017 г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017 г. Той се прилага вече 6 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес. Последното решение на общинския съвет, с което  се разрешава изменение на ОУП, е Решение №1011 от 29.06.2023 г.

В хода на прилагане на ОУП през периода м. май 2022 – м. март 2024 г. се получиха нови заявления от частни лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУП. Същите желаят най-вече в земеделски територии със забрана за промяна на предназначението им да се допусне възможност за промяна на предназначението с цел застрояване, а в  урбанизираната територия на гр. Казанлък да се промени режима за устройство на имотите, което не може да се осъществи без изменение на ОУП на общината.

 

Постъпилите искания за изменение на ОУП може да се класифицират най-общо в 2 основни групи:

I-ва група: В урбанизираната територия на гр. Казанлък - 2 бр.                                 

II- ра група: Извън урбанизираните територии на населените места на общината

30 бр.

                      

Предоставям на Вашето внимание общо 32 Заявления за частично изменение на действащия ОУП на общината за разглеждане и произнасяне. Всички собственици на имоти желаят едновременно с изменението на ОУП да се допусне и изменение на ПУП или изработване на ПУП. Заявленията са:          

В урбанизираната територия на гр. Казанлък:

1. С вх. №194-Д-3550-1#4/19.01.2024 г.  от инж. Даниела Коева - Зам.-Кмет по СЕТ при община Казанлък за: УПИ V-4557 и IV-94, кв.428 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатори 35167.502.74 35167.502.94/ с искане за  промяна на устройствената зона от Сп /Спортна зона/ в Са /Зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности, с цел инвестиционна инициатива на община Казанлък за изграждане на спортна зала.

2. С вх. №168-705-12#2/14.03.2024 г. от Дечко Дечев, управител на „НИКДИМ“ ООД, собственик на Поземлен имот с идентификатор  35167.501.8041 по КККР на гр. Казанлък, съответстващ на УПИ I-8041, кв.470 с искане за промяна на устройствената зона за имота от Оо /Зона за обществено- обслужващи дейности/ в Пп /Предимно-производствена зона/, с цел изграждане на производствена сграда и търговски обект.

 

Извън урбанизираните територии:

В землище гр. Казанлък:

3. С вх. №194-Л-896-4/20.02.2024 г. от Лиляна Гугушева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.80.8, в землището на гр. Казанлък, м-ст „Кайнаклъка“ с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ 7 категория в Смесена многофункционална зона /Смф/, с цел обособяване на два УПИ за производствени и складови дейности и обществено обслужване.

 

4. С вх. №168-7952-1/01.03.2024 г. „ИСТАНБУЛ ГЛОБАЛ-ЕКСПОРТ“ ЕООД ЕИК 201835884 с управител Кенан Каргън, чрез пълномощник Фикрет Юсеин /пълномощно 1478 от 23.02.2024 г. на нотариус Калчев, рег. №700  РС Казанлък/ като собственик на Поземлени имоти с идентификатори: 35167.93.9, 35167.93.10, 35167.93.12, 35167.93.13, 35167.93.14 и 35167.94.23, всички в местност „Големите ливади“ землище гр. Казанлък, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане в имотите на жилищни сгради.

 

5. С вх. №168-5587-1/06.03.2024 г. от „ЛЕТИЩЕ КАЗАНЛЪК“ АД, Булстат 201727887 чрез пълномощник Елена Иванова, /пълномощно от 02.06.2023г. на нотариус Н. Бранчева/, собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.99.743 от 319.366 дка в землището на гр. Казанлък, м-ст „Големите ливади“ с искане за възможна промяна на зоната от Терен със самостоятелен устройствен режим- Т-„за транспортна инфраструктура“ в нова устройствена зона Смф3-“Терен за транспортна инфраструктура-летище и чисто производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници“ с цел обособяване на терени за летище и за ФЕЦ до 10 mW.

 

В землище град Крън

6. С вх. №168-7944-1/07.02.2024 г. от Тодор Тенев, управител на „ДЕКСТ“ ООД ЕИК 200393705, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.106.45 в землището на град  Крън, местност „Гърдова могила“ с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ 3.0 дка, шеста категория в Смесена функционална зона, разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени стоки за производствени, складови дейности и жилище до 15 % от общата РЗП за имота.

 

7. С вх. №194-М-6356-1/14.02.2024 г. от Мирка Горанова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 40292.41.28 в землището на град Крън, м-ст „Хаджиеви орехи“ с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ от 7.405 дка, 6 категория в Предимно производствена зона /Пп/, с цел изграждане на склад за селскостопанска продукция и машинен парк за селскостопанска техника.

В землище село Енина:

8. С вх. №194-С-6883-3/07.02.2024 г. от Стефан Стефанов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.20.9  от 0.434 дка в землището на с. Енина, м-ст „Къделкова чешма“, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ - 6 категория в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

9. С вх. №194-Р-2161-1/22.02.24 г., допълнено с вх. №194-Р-2161-1#1/05.03.2024 г. от Радка Бонева, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.63.54  от 0,434 дка, 6 категория в местност „Средният път“ в землището на с. Енина, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя  „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

10. С вх. №194-М-9146-1/01.03.2024 г. от Мирослав Банков, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.7 от 1.549 дка, 6 категория в местност „Оградата“ в землището на с. Енина, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Смесена функционална зона, разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на склад за промишлени и земеделски стоки и техника.

 

11. С вх. №168-8184-1/10.01.2024 г. от Лора Янева управител на „ЛОРИСА“ ЕООД ЕИК 207179216, собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.172.40 от 1.553 дка, 6 категория в местност „Оградата“ в землището на с. Енина, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

12. С вх. №194-Д-1854-3#2/09.08.2024 г. от Деян Костов чрез пълномощник Десислава Ардалиева /пълномощно от 27.06.2023 г. на нотариус Н. Калчев и от 29.0.2023 г. на Есин Пъдикова - пом. нотариус/, собственик на Поземлени имоти с идентификатори: 27499.171.5 от 2.906дка,“нива“, 6 категория и 27499.171.6 „нива“ от 4.17дка , 6 категория в местност „Оградата“ землище село Енина с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от “нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

13. С вх. №194-М-6844-1/06.03.2024 г. от Мария Влайкова, чрез Желязко Влайков - пълномощник /пълномощно от 16.02.2024 г. на нотариус Гергана Недина, РС Поморие/, собственик на Поземлен имот с идентификатор: 27499.136.2 от 0.478 дка, шеста категория  в местност „Каделкова чешма“, в землището на с. Енина  с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от “нива“, в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

14. С вх. №194-Д-663-2/06.03.2024 г. от Димитър Димитров, собственик на Поземлен имот с идентификатор: 27499.75.1 от 3.062 дка, 6 категория в местност „Каделкова чешма“, землище с. Енина с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от “нива“  в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

15. С вх. № 192-5200-1/13.02.2024г. от Жан Пискюлев, собственик на Поземлен имот с идентификатор: 27499.170.2 от 1165 кв.м., шеста категория в местност „Оградата“, землище с. Енина с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“, в Смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф 1/, с цел изграждане на сграда за търговски и складови дейности- за сглобяване и ремонт на мебели от дърво.

 

В землище село Овощник

16. С вх. №194-М-9600-1/19.02.2024 г. от Мария Гримме, собственик на Поземлен имот с идентификатор 53179.3.61 в землище село Овощник, местност „Старите лозя“ с НТП „овощна градина“ пета категория, с искане за възможна промяна на устройствената зона за имота от Зона за  алтернативни земеделски дейности /За/ в Смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф 1/ , с цел изграждане на сграда за търговски и складови дейности“.

 

17. С вх. №194-С-7440-4/08.11.2023 г. от Стоян Иванов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 53179.52.194 в землище село Овощник, местност „Адалъка“ с НТП „нива“ пета категория, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“  в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

18. С вх. №168-7974-3/01.08.2023 г. от Стоян Георгиев, у-л на „СГГ-Стоян Георгиев“ ЕООД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 53179.35.34 от 4.999 дка в землище село Овощник, местност „Перетлика“ с НТП „нива“ четвърта категория, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

В землище село Голямо Дряново:

19. С вх. №194-Х-718-1/26.02.2024 г. от Христомир Нихтянов и Христина Нихтянова, собственици на Поземлени имоти с идентификатори: 15864.19.51-с НТП „нива“ и 15864.19.4-с НТП „нива“  в местност „Под село“ в землище село Голямо Дряново, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда  във всеки имот.

 

20. С вх. №194-Н-5026-1/17.01.2024 г. от Николай Караколев, собственик на Поземлен имот с идентификатор: 15864.23.46 от 0,700 дка в землище село Голямо Дряново, седма категория, местност „Стублата“ с НТП „нива“,  с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя от „нива“ в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда.

 

В землище село Черганово:

21. С вх. №194-Р-4051-1/22.02.2024 г. от Росица Беширова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 80532.8.74 с площ от 3.9 дка, местност „Черешите“ с НТП „изоставена нива“, седма категория в землище село Черганово, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя в Смесена многофункционална зона, разновидност 2 /Смф2/, с цел  изграждане на животновъден комплекс.

22. С вх. №168-5886-1/29.02.2024 г. от Георги Биязов, управител на „МЕТАБИЛД“ ЕООД, собственик на Поземлен имот с идентификатор 80532.37.42 с площ от 4.011 дка, местност „Тънкия път“ с НТП „нива“, пета категория в землище Черганово, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя в Смесена многофункционална зона /Смф/, с цел  изграждане на сгради за търговска и складова дейност.

 

23. С вх. №168-5886-3/01.03.2024 г. от Георги Биязов управител на „МЕТАБИЛД“ ЕООД ЕИК 200367807, собственик на Поземлен имот с идентификатор 80532.37.41 с площ от 3.7дка, местност „Тънкия път“ с НТП „нива“, пета категория в землище Черганово, с искане за възможна промяна на предназначението на земеделската земя в Смесена многофункционална зона /Смф/, с цел  изграждане на сгради за търговска и складова дейност.

 

24. С вх. №194-И-833-8/08.11.2023 г. от Иво Калинков, собственик на Поземлен имот с идентификатор 80532.36.9 с площ от 21.111дка, местност „Перетлика“ с НТП „нива“, шеста категория в землище село Черганово, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане на жилищни сгради.

 

В землище село Хаджидимитрово.

25. С вх. №194-С-5002-2#1/07.03.2024 г. от Селвет Качан, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.20.9 от 0,461 дка, пета категория в местност „Джевезлика“ в землище село Хаджидимитрово, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/,  с цел  изграждане на жилищна сграда.

 

26. С вх. №194-Г-2664-2/22.11.2023 г. от Гюлчен Аспарухова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 77027.78.2 от 0.9 дка с НТП „зеленчукова градина“, пета категория в местност „Под корията“ в землище село Хаджидимитрово, с искане за възможна промяна предназначението на поземленият имот в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване /Жм/,  с цел  изграждане на жилищна сграда.

 

В землище село Розово

27. С вх. №194-Д-2430-1#2/12.12.2024 г. от Донка Кичукова и Пеньо Сарафски, собственици на Поземлен имот с идентификатор 62983.55.7 от 7.296 дка с НТП „нива“, пета категория  в местност „Черешака“ в землище село Розово, с искане за  възможна промяна предназначението на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел изграждане на жилищна сграда и постройки на допълващото застрояване.

 

В землище село Копринка

28. С вх. №194-И-4885-1/08.11.2023 г. от Исмет Бекиров, собственик на Поземлен имот с идентификатор 38563.89.18 от 15.490 дка с НТП „нива“, четвърта категория  в местност „Малката река“ в землище село Копринка, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Смесена многофункционална зона /Смф/, с цел  изграждане на  търговски комплекс.

 

В землище село Дунавци

29. С вх. №168-543-35/31.07.2023 г. от Неждет Яшар, управител на „ТРОН“ ЕООД ЕИК 123083337, собственик на поземлен имот  с идентификатор  24075.103.11 от 1.901 дка с НТП „нива“, четвърта категория  в местност „Под воденицата“ в землище село Дунавци, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Зона за обществено- обслужващи дейности, разновидност 1 /Оо1/, с цел изграждане на магазин за промишлени стоки и паркинг.

 

В землище село Бузовград

30. С вх. №194-С-8122-2/04.08.2023 г. от Сийка Петрова, собственик на Поземлен имот с идентификатор 06848.14.15 от 2.797 дка с НТП „нива“, пета категория  в местност „Даскалов соргун“ в землище село Бузовград, с искане за възможна промяна предназначението на предназначението на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/,  с цел  изграждане на жилищна сграда, гараж и склад.

 

В землище село Шейново

31. С вх. №194-П-4609-2/05.03.2024 г. от Петко Владов, собственик на Поземлен имот с идентификатор 83106.42.7 от 2.643 дка с НТП „нива“, четвърта категория  в местност „Паметника“ в землище село Шейново, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Смесена многофункционална зона, разновидност 1 /Смф1/, с цел изграждане на обект за обществено обслужване и производство, вкл. автомивка, зарядна станция за електрически автомобили и ФЕЦ.

В землище село Ясеново:

32. С вх. №194-Ц-376-2/07.03.2024 г. от Цветан Цветанов, чрез Недялка Генчева - пълномощник с пълн. от 20.10.2023г., собственик на Поземлен имот с идентификатор  87641.54.1 от 1,314 дка с НТП „нива“, пета категория в местност „Балък кър“ в землище село Ясеново, с искане за възможна промяна предназначението на земеделската земя в Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/Жм/, с цел жилищно строителство.

В периода на действие на ОУП от декември 2017 г. до настоящия момент са настъпили съществени промени в обществено-икономическите условия, при които е бил съставен планът, които имат влияние на неговата рамка и възможност за прилагане на предвижданията му. Променили са се граници на имоти, техни собственици, променили са се инвестиционните намерения на множество възложители, предоставяща възможност за реализиране на тези намерения. Заинтересуваните лица по чл.124а, ал.5 от ЗУТ, по чието искане може да се допусне устройствена процедура по изработване на ПУП, имат право да поискат изменение на действащия ОУП при условията на чл.134, ал.3 от ЗУТ, а именно:

Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл.124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона, като изменението на подробния устройствен план се одобрява след одобряване изменението на общия устройствен план“. Считам, че с оглед оптимизиране на сроковете за изпълнение на процедурите по изменение на устройствените планове тази възможност може да се използва разумно и целесъобразно. Освен промяна на обществено-икономическите са настъпили и множество промени в устройствените условия, в т.ч. изменения и в нормативната уредба.

След настъпването на тези законодателни изменения много от собствениците на недвижими имоти са принудени да преосмислят инвестиционните си намерения и да променят разработките, въз основа на които ще се извърши реализиране на жилищни, складови, производствени и др. обекти. Това налага поставянето им на вниманието на ОбС за приемане на решение по компетентност. 

Съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ, общински съвет приема решение за изменение на действащ общ устройствен план по предложение на Кмета на общината. Това е и органът, който в хипотезата на чл.134, ал.3 от ЗУТ може да разреши неговото изменение, заедно със следващите го изменения на ПУП, след като ги обсъди.“

Вносителят оттегля за последващо разглеждане и произнасяне от Общински свет доклада по всички точки с изключение на т.1.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1, чл.124б,  във вр. с чл.125 и чл.134, ал.1 и ал.3 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

I. Разрешава изработването на проект за частично изменение на ОУП на община Казанлък за УПИ V-4557 и IV-94, кв.428 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатори 35167.502.74 и 35167.502.94/, като се промени устройствената зона от Сп /Спортна зона/ в Са /Зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности, с цел инвестиционна инициатива на община Казанлък за изграждане на спортна зала.

II. Одобрява задание с вх. №194-Д-3550-1#4/19.01.2024 г.  от инж. Даниела Коева- Зам. Кмет по СЕТ при община Казанлък за частично изменение на ОУП на община Казанлък за горепосочения имот.

 

III.  Допуска едновременно да се изменя ОУП и ПУП или изменение на действащия Подробен устройствен план, като ПУП се одобрява след одобряване изменението на ОУП. Одобрява заданията, съставени от възложителите за изработване на ПУП или изменение на ПУП във връзка с изменението на ОУП за горепосочените имоти.

След изготвяне на проекта за изменение на ОУП, да се проведе обществено обсъждане, за което да се уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. Проекта да се съобрази с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от проведеното обсъждане.

 

IV. След влизане в сила на Решението на Общински съвет за одобряване на частичното изменение на ОУП, и преди одобряване на ПУП, да се заяви от заинтересованото лице актуализация на ОУП за съответния имот.

 

V. Всички разходи по изработване на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък, по актуализация и поддръжка на ОУП и подлежащия на изменение ПУП относно гореописания имот, да се поемат от Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Препис от решението да се изпрати в районна прокуратура Казанлък за преглед по реда на общия надзор и законност.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Даниела Коева - Зам.-Кмет на община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220