РЕШЕНИЕ
№108
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_401/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие да се извърши промяна на фасадата на сграда с идентификатор 35167.502.115.1 по КККР на гр. Казанлък, обхващащо самостоятелен обект в сграда във връзка с преустройство и промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис“ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Казанлък с цел прокарване на нови ВиК инсталации.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №168-6737-15/29.09.2023 г. от „Крусталов ТРИ А“ ЕООД, ЕИК 203379714, представлявано от Антон Антонов с искане за Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за обект „Промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис‘ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв.146 по плана на гр. Казанлък.

Инвестиционният проект в част ВиК  предвижда канализацията да се изпълни от тръби PVC с диаметър ∅160, ∅110, ∅50. Отпадните води ще се заустят в съществуващи РШ от канализацията на сградата. Те ще бъдат отведени от санитарните прибори към хоризонтална канализация на сградата, а оттам – към градската канализация. В чупките при преминаване от вертикален клон в хоризонтален ще се предвидят укрепителни бетонови блокчета. В мястото на преминаване в сградата да се предвиди еластичен уплътнителен пръстен. Тръбите ще се изолират от шум и замръзване. Към преписката е приложено Становище за присъединяване на обект на ВиК – Стара Загора № ТО-ПО-50/16.02.2023 г.

Съгласно чл. 38 от Закона за собствеността „При сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.”

Съгласно чл.186, ал.1 от ЗУТ „Изменение на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени сгради или в сгради - етажна собственост, се извършва с изрично писмено съгласие на половината от всички съсобственици, съответно с решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части

Съгласно чл.8, ал.1 „Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет“.

Изпълнението на проекта в част Канализация представлява по своето естество промяна на обща част, а именно фасадата на сградата. С оглед на гореизложеното е необходимо съгласие от останалите собствениците на сградата.

Към преписката са приложени Декларации за съгласие от съсобствениците Надие Юсеиниова Кемилова /СОС 35167.502.76.6/, Иван Хубенов Йовчев /СОС 35167.502.115.1.33/, Катя Тодорова Алексиева /СОС 35167.502.115.1/.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, от ЗОС, чл. 38 ЗС и чл. 186, ал. 1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие да се извърши промяна на фасадата на сграда с идентификатор 35167.502.115.1 по КККР на гр. Казанлък, обхващащо Самостоятелен обект в сграда във връзка с Преустройство и промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис‘ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Казанлък с цел  прокарване на нови ВиК инсталации.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък  в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Крусталов Три А“ ЕООД, ЕИК 203379714, представлявано от Антон Антонов

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

 Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220