РЕШЕНИЕ
№109
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_396/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък по обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък за монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на Община Казанлък за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с Указания на МРРБ №91-00-87/13.10.2017 г., Заповеди: № АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. и №АВиК-АП-03-3Д-3/20.12.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, Общинският съвет да приеме и одобри извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора по обекти, за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. и за монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода: от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, внасям досието на инвестициите в ОбС.

С 2 (два) броя приемо-предавателни протоколи от: 21.12.2023г.

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, предава на община Казанлък досиетата на обекти за направени инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. и за монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на община Казанлък, област Стара Загора, за периода от месец 10.2022г. до месец 09.2023г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора на активи – публична общинска собственост.

Със Заповеди: №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. и №АВиК-АП-03-3Д-3/20.12.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е назначена междуведомствена комисия от представители на: община Казанлък; „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, която да приеме извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора:

1. По обекти за периода от месец 10.2022г. до месец 09.2023 г.

2. За монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

Комисията извърши проверка и обобщи своята работа като изготви отделни протоколи за всички извършени инвестиции:

1. По обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. НА ОБЩА СТОЙНОСТ 651 749,43 ЛВ. без ДДС

2. За монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. НА ОБЩА СТОЙНОСТ 85 463,69 ЛВ. без ДДС. Съгласно Счетоводната Политика и указания на Министерство на Финансите, водомерите са отчетени на разход и не са въведени в баланса от протоколите на гр. Казанлък и съответните кметства в община Казанлък.” 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, вр. с чл.198б, т.3 и чл.198о, ал.1 от Закона за водите, вр. с Указания на МРРБ № 91-00-87/13.10.2017 г., Заповеди: №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. и №АВиК-АП-03-3Д-3/20.12.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, 

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема и одобрява извършените инвестиции в публични активи на територията на община Казанлък, област Стара Загора 1. По обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. и 2. За монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съгласно Заповеди: №АВиК-РД-3Д-3/12.12.2022 г. и №АВиК-АП-03-3Д-3/20.12.2023 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Съгласно Счетоводната Политика и указания на Министерство на Финансите, водомерите са отчетени на разход и не са въведени в баланса от протоколите на гр. Казанлък и съответните кметства в община Казанлък. 

2. Активите да преминат в управление на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора и да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220