РЕШЕНИЕ
№110
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_380/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на УПИ - 4 бр. находящи се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №11/22.12.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2024 г. са включени:

1. Под номер 46: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест), по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север и изток - край на регулация; юг – УПИ II-общ. и запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3587/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6458, вх. №6467/19.10.2018 г., Акт №157, т. 22, н. д. 4691.

2. Под номер 47: Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест), по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ I общ.; изток – край на регулация., юг – УПИ III общ. и УПИ IV общ. и запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3588/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6459, вх. №6468/19.10.2018 г., Акт №158, т. 22, н. д. 4692.

3. Под номер 48: Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с площ 1645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест) по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север –УПИ II общ.; изток – край на регулация., юг – улица; запад – УПИ IV общ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3589/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6460, вх. №6469/19.10.2018 г., Акт №159, т. 22, н. д. 4695.

4. Под номер 49: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с площ 900 (деветстотин) кв. м в кв.56 (петдесет и шест) по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север –УПИ II общ.; изток – УПИ III общ., юг и запад – улици. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3590/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6507, вх. №6516/22.10.2018 г., Акт №183, т. 22, н. д. 4723.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, с площ 965 кв.м. в кв. 56, с. Ясеново

2 267,40

16 400

4 000

2.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II, с площ 890 кв.м. в кв. 56, с. Ясеново

2 091,10

15 130

4 000

3.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III, с площ 1645 кв.м. в кв. 56, с. Ясеново

3 865,10

27 960

5 000

4.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, с площ 900 кв.м. в кв. 56, с. Ясеново

2 114,60

15 300

4 000

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена, съответстваща на изготвените към момента пазарни цени.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест), по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север и изток – край на регулация; юг – УПИ II-общ. И запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3587/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. Вх. №6458, вх. №6467/19.10.2018 г., Акт №157, т. 22, н. д. 4691.

Начална тръжна цена: 16 400  (шестнадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) с площ 890 (осемстотин и деветдесет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест), по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ I общ.; изток – край на регулация., юг – УПИ III общ. и УПИ IV общ. и запад – улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3588/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6459, вх. №6468/19.10.2018 г., Акт №158, т. 22, н. д. 4692.

Начална тръжна цена: 15 130 (петнадесет хиляди сто и тридесет) лв. без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) с площ 1645 (хиляда шестстотин четиридесет и пет) кв. м в кв.56 (петдесет и шест) по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед №1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север –УПИ II общ.; изток – край на регулация., юг – улица; запад – УПИ IV общ. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3589/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6460, вх. №6469/19.10.2018 г., Акт №159, т. 22, н. д. 4695.

Начална тръжна цена: 27 960 (двадесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет) лв. без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) с площ 900 (деветстотин) кв. м в кв.56 (петдесет и шест) по действащ ПУП на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/1993 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север –УПИ II общ.; изток – УПИ III общ., юг и запад – улици. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3590/10.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №6507, вх. №6516/22.10.2018г., Акт №183, т. 22, н. д. 4723.                                                           

Начална тръжна цена: 15 300 (петнадесет хиляди и триста) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220