РЕШЕНИЕ
№111
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11

(изм. с Решение №124/25.04.2024 г.)

Относно: ОС_381/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. ПИ, находящи се в гр. Казанлък. 

 

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, прието с Решение №11/22.12.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2024 г. са включени:

1. Под номер 6: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване  (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1158, 35167.503.1348. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XXV. При съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3954/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1192, вх. №1192/24.02.2021 г., Акт №199, т. 4, н. д. 838.

2. Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1231, 35167.503.1347. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XII. При съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3953/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1191, вх. №1191/24.02.2021 г., Акт №198, т. 4, н. д. 837.

3. Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1293. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XI. При съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3952/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1190, вх. №1190/24.02.2021 г., Акт №197, т. 1, н. д. 836.

4. Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1070. Номер по предходен план: квартал: 475, парцел: XV. При съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3951/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1189, вх. №1189/24.02.2021 г., Акт №196, т. 4, н. д. 835.

5. Под номер 10: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 35167.503.1052. Номер по предходен план: квартал: 475, парцел: II. При съседи: 35167.503.9311; 35167.503.9309; 35167.503.9459; 35167.503.9307. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3950/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1188, вх. №1188/24.02.2021 г., Акт №195, т. 4, н. д. 834.

За имотите са изготвени данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена,

 лв.

1.

ПИ с идентификатор 35167.503.9270 с площ 458 кв. м.,

местност „Старите лозя“, гр. Казанлък

5 175,40

21 530

18 999

2.

ПИ с идентификатор 35167.503.9249 с площ 883 кв. м.,

местност „Старите лозя“, гр. Казанлък

9 977,90

41 500

37 305

3.

ПИ с идентификатор 35167.503.9248 с площ 1252 кв. м.,

местност „Старите лозя“, гр. Казанлък

14 147,60

58 840

54 494

4.

ПИ с идентификатор 35167.503.9321 с площ 423 кв. м.,

местност „Старите лозя“, гр. Казанлък

4 779,90

19 880

16 567

5.

ПИ с идентификатор 35167.503.9308 с площ 375 кв. м.,

местност „Старите лозя“, гр. Казанлък

4 237,50

22 330

14 688

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки имот, съответстваща на изготвената към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на следните общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9270 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две седем нула) с площ 458 (четиристотин петдесет и осем) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1158, 35167.503.1348. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XXV. При съседи: 35167.503.9473, 35167.503.9455, 35167.503.9261, 35167.503.9272, 35167.503.9271. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3954/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1192, вх. №1192/24.02.2021 г., Акт №199, т. 4, н. д. 838.

Начална тръжна цена: 21 530 (двадесет и една хиляди петстотин и тридесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1231, 35167.503.1347. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XII. При съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3953/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. Вх. №1191, вх. №1191/24.02.2021 г., Акт №198, т. 4, н. д. 837.

Начална тръжна цена: 41 500 (четиридесет и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1293. Номер по предходен план: квартал: 485, парцел: XI. При съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3952/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. Вх. №1190, вх. №1190/24.02.2021 г., Акт №197, т. 1, н. д. 836.

Начална тръжна цена: 58 840 (петдесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9321 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две едно) с площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м по Кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). Предишен идентификатор: 35167.503.1070. Номер по предходен план: квартал: 475, парцел: XV. При съседи: 35167.503.9319, 35167.503.9457, 35167.503.9322, 35167.503.9320. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3951/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. Вх. №1189, вх. №1189/24.02.2021 г., Акт №196, т. 4, н. д. 835.

Начална тръжна цена: 19 880 (деветнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9308 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три нула осем) с площ 375 (триста седемдесет и пет) кв. м по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2021 г. Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, м. „Старите лозя“. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: 35167.503.1052. Номер по предходен план: квартал: 475, парцел: II. При съседи: 35167.503.9311; 35167.503.9309; 35167.503.9459; 35167.503.9307. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3950/23.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията с дв. вх. №1188, вх. №1188/24.02.2021 г., Акт №195, т. 4, н. д. 834.

Начална тръжна цена: 22 330 (двадесет и две хиляди триста и тридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220