РЕШЕНИЕ
№112
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_388/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 прието с Решение №11/22.12.2023 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земя в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2024 г. са включени:

 

1. Под номер 54: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.300 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три нула нула) с площ от 3 189  (три хиляди сто осемдесет и девет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.141, при съседи: 35167.507.298, 35167.507.301, 35167.507.29, 35167.507.467. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅲ-300 (трети за триста) в квартал 706 (седемстотин и шест), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4553/24.01.2024 г., вписан в Служба по вписванията под №620/07.02.2024 г., Акт 155, т. 2, н.д. 380;

 

2. Под номер 55: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.353 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет три) с площ от 1 343  (хиляда триста четиридесет и три) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.17, при съседи: 35167.507.444, 35167.507.354, 35167.507.352, 35167.507.445. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅻ-353 (дванадесети за триста петдесет и три) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4556/24.01.2024 г., вписан в Служба по вписванията под №623/07.02.2024 г., Акт 158, т. 2, н.д. 383;

 

3. Под номер 56: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.343 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три четири три) с площ от 1 310  (хиляда триста и десет)  кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък,

одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.1; 35167.507.4, при съседи: 35167.507.445, 35167.507.344, 35167.507.473. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅰ-343 (първи за триста четиридесет и трети) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4554/24.01.2024 г., вписан в Служба по вписванията под №621/07.02.2024 г., Акт 156, т. 2, н.д. 381;

 

4. Под номер 57: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.354 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет четири) с площ от 2 576  (две хиляда петстотин седемдесет и шест) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.18, при съседи: 35167.507.353, 35167.507.444, 35167.507.262, 35167.507.352. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅺ-354 (единадесети за триста петдесет и четири) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4557/24.01.2024 г., вписан в Служба по вписванията под №624/07.02.2024 г., Акт 159, т. 2, н.д. 384;

 

5. Под номер 58: Поземлен имот с идентификатор 35167.507.351 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет едно) с площ от 2 441 (две хиляда четиристотин четиридесет и един) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.13, при съседи: 35167.507.445, 35167.507.352, 35167.507.262, 35167.507.260. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот ⅩⅣ-351 (четиринадесети за триста петдесет и едно) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №4555/24.01.2024 г., вписан в Служба по вписванията под №622/07.02.2024 г., Акт 157, т. 2, н.д. 382.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, лв.

1.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.300 с площ от 3 189 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък

33 873,60

143 510,00

63 780,00

2.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.353 с площ от 1 343 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък

14 265,30

60 440,00

26 860,00

3.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.343 с площ от 1 310 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък

13 914,80

61 570,00

 

26 200,00

4.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.354 с площ от 2 576 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък

27 362,30

115 920,00

51 520,00

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.507.351 с площ от 2 441 кв. м., кв. „Казанлъшки минерални бани“, гр. Казанлък

25 928,30

109 850,00

48 820,00

 

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41,  ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,  

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.300 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три нула нула) с площ от 3 189  (три хиляди сто осемдесет и девет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.141, при съседи: 35167.507.298, 35167.507.301, 35167.507.29, 35167.507.467. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅲ-300 (трети за триста) в квартал 706 (седемстотин и шест), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

Начална тръжна цена: 143 510 (сто четиридесет и три хиляди петстотин и десет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.353 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет три) с площ от 1 343 (хиляда триста четиридесет и три) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.17, при съседи: 35167.507.444, 35167.507.354, 35167.507.352, 35167.507.445. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅻ-353 (дванадесети за триста петдесет и три) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

Начална тръжна цена: 60 440 (шестдесет хиляди четиристотин и четиридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.343 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три четири три) с площ от 1 310  (хиляда триста и десет) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.1; 35167.507.4, при съседи: 35167.507.445, 35167.507.344, 35167.507.473. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅰ-343 (първи за триста четиридесет и трети) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

Начална тръжна цена: 61 570 (шестдесет и една хиляди петстотин и седемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.354 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет четири) с площ  от 2 576  (две хиляда петстотин седемдесет и шест) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.18, при съседи: 35167.507.353, 35167.507.444, 35167.507.262, 35167.507.352. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот Ⅺ-354 (единадесети за триста петдесет и четири) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

Начална тръжна цена: 115 920 (сто и петнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.351 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка три пет едно) с площ от 2 441  (две хиляда четиристотин четиридесет и един) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m.); Предходен идентификатор: 35167.507.13, при съседи: 35167.507.445, 35167.507.352, 35167.507.262, 35167.507.260. По Подробен устройствен план (ПУП) на квартал „Казанлъшки минерални бани“ град Казанлък, одобрен с Решение №410/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот ⅩⅣ-351 (четиринадесети за триста петдесет и едно) в квартал 711 (седемстотин и единадесет), устройствена зона „Ок“ (рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности).

Начална тръжна цена: 109 850 (сто и девет хиляди осемстотин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220