РЕШЕНИЕ
№113
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_390/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 30 700 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1182 кв.м., представляваща УПИ IV-277 в кв. 21 на с. Копринка, общ. Казанлък, без построената върху него сграда.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление вх. № 94-Д-3965-3/ 2024г. от Донка Лазарова за закупуване на земя, частна общинска собственост, представляваща УПИ IV-277, кв.21, с площ 1182 кв. м. по действащ ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г. на кмета на Община Казанлък. Заявителят е собственик на построената жилищна сграда при условията на отстъпено право на строеж, съгласно представения Нотариален акт №169, том 5, Дело №1051/06.04.2011 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4577 от 29.02.2024 г, вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх. №1150, вх. №1150/ 05.03.2024 г., акт 78, т. 4, н. д. 731.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти - частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък като продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс.

Данъчната оценка на земята е 8451,30 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404074347/19.02.2024 г. на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка на земята, изготвена от правоспособен оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, е на стойност 30700,00 лева, без ДДС.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

№4577 от 29.02.2024 г.

Донка Лазарова

30700,00

Жилищно строителство

УПИ IV-277 с площ 1182 кв.м. в кв. 21 на с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена от 30700,00 (тридесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 1182 (хиляда сто осемдесет и два) кв.м., представляваща Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-277 (четвърти за две седем седем) в кв.21 (двадесет и първи) на с. Копринка, съгласно действащия Подробен устройствен план Заповед №592/1979г. на кмета на Община Казанлък, при граници: север – улица, изток – УПИ V-278, юг- УПИ XI-272 и УПИ XII-275, запад – УПИ III-276, без построената върху него сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък, в срока на валидност на пазарната оценка, да сключи договор със заявителя за продажбата имота по т.2 в срока на валидност на пазарната оценка. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Донка Лазарова с адрес за кореспонденция: село Копринка.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220