РЕШЕНИЕ
№114
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11

Относно: ОС_387/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3 т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ ПИ с идентификатор 35167.503.4185, с площ 159 кв.м по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена от 7 250 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №1016/29.06.2023 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185 (дванадесет за четири хиляди сто осемдесет и пет) „За Обществено обслужване“ в квартал 449 (четиристотин четиридесет и девет) на град Казанлък. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №4387/20.03.2023 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №1521/21.03 2023 г., акт №181, т. 5, н.д. 1062.

Обектът е включен под №11 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2024 г., приета с Решение №11/22.12.2023 г., на ОбС-Казанлък и прогнозната му цена е 11 130 лв.

За поземленият имот бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот.

Данъчната и пазарната оценка на поземления имот са в размер съответно на 1 563,10 лв. и 7 250 лв. без ДДС.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

В хода на дебата постъпи предложение за допълване на състава на комисията с двама общински съветника – Младен Желев и Борислав Асенов, което общинските съветници приеха.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) и свое Решение №1016/29.06.2023 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185 (дванадесет за четири хиляди сто осемдесет и пет) „За Обществено обслужване“ в квартал 449 (четиристотин четиридесет и девет) на град Казанлък..

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от м. март 2024 г. на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185 (дванадесет за четири хиляди сто осемдесет и пет) „За Обществено обслужване“ в квартал 449 (четиристотин четиридесет и девет) на град Казанлък. 

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.4185 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка четири едно осем пет) с площ 159 (сто петдесет и девет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9519, 35167.503.4191, 35167.503.4192, 35167.503.4182, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.5064, номер по предходен план: 4185. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен със Заповед №1065/05.07.2022 г. на кмет представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-4185 (дванадесет за четири хиляди сто осемдесет и пет) „За Обществено обслужване“ в квартал 449 (четиристотин четиридесет и девет) на град Казанлък.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна цена 7 250 (седем хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и всички данъци и такси се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – от гише №5 в ЦАО на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 100 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦАО при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенцията по вписванията при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 13:30 до 15:30 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 14:00 часа в Ритуалната зала на Община Казанлък. При липса на кандидати на 35-ия ден при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Даниела Колева – началник отдел ИУС

Членове:         Мила Джамбазова – ст. юрисконсулт

                         Галина Димитрова – ст. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Младен Желев – общински съветник

 Борислав Асенов – общински съветник

Резервни членове: Миглена Толева-Илиева – гл. юрисконсулт

          Таня Бъчварова – ст. експерт ОС-А и

          Даниела Иванова – мл. експерт ОС-А

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Мила Джамбазова – член на комисията. При отсъствие на юрисконсулта да бъде заменен от Миглена Толева-Илиева – резервен член. За останалите членове, резервни - Таня Бъчварова и Даниела Иванова. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.)

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване на интернет страницата на Общински съвет, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220