РЕШЕНИЕ
№115
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_375/06.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част – 224/1500 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 3 800 лв. без ДДС., в УПИ VI-7 в кв. 20 по ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-Р-2740-3/2023 година от Радка Добрева за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот VI-7 с обща площ 1500 кв. м в кв.20 по ПУП на село Ясеново, одобрен със Заповед №1024/1993 г. на кмет. Съгласно представения Нотариален акт №124, т. 3, д. 863, дв. вх. рег.№4657/28.07.2023 г., заявителката е собственик на земя с площ 1276 кв. м от имота и сграда в строеж.

За общинската част от имота - 224/1500 идеални части, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4530 от 05.12.2023 г, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. № 7830, вх. №7833/12.12.2023 г., акт №34, т. 27, н. д. 5623.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11 от 22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с общински имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 544,10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404074177/06.02.2024 г. на дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  3800,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48,  ал.2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв)

Предназначение

Описание на имота

№4530/ 05.12.2023г.

Радка Добрева

3800,00

За жил. строителство

224/1500 ид. ч. от УПИ VI-7  в кв.20 село Ясеново

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-7 (шест за седми) с обща площ 1500 (хиляда и петстотин) кв. м в кв.20 (двадесети) по ПУП на село Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед №1024/1993 г. на кмет на община Казанлък, при граници: УПИ VII–8, улица, УПИ V-6, чрез продажба на общинската част - 224/1500 (двеста двадесет и четири към хиляда и петстотин) идеални части от земята на съсобственика - Радка Добрева от село Ясеново, за сумата от 3800,00 (три хиляди и осемстотин) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци (по ЗДДС и ЗМДТ), такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Радка Добрева. Договорът да се сключи в срока на валидност на пазарната оценка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък и Радка Добрева – адрес: село Ясеново.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220