РЕШЕНИЕ
№116
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_378/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 27499.501.1415 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, чрез продажбата на общинската част - 100/800 идеални части от земята на съсобственика, за сумата от 2 500 лв., без ДДС и определяне на пазарна цена от 440 лв., без ДДС за прехвърляне собствеността на имот частна общинска собственост - ПИ с идентификатор 27499.501.2258 с площ 22 кв.м, при доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII в кв.32 на с. Енина.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление от Стоян Петров за доброволно прилагане на подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) V с обща площ 822 кв. м в кв.32 по ПУП на село Енина, одобрен със Заповед №864/1970 година. Заявителят, в качеството си на собственик на законно построена сграда, съгласно Нот. акт №83, т. XXI, д. 6475/1997 г. и Нот. акт №5792/19.10.2011 г., акт 122, т. 18, д. 3771, е придобил собствеността върху земя с площ 700 кв. м с Договор от 26.03.1998 г., СВ вх. №256/02.04.98, т. 145, стр. 218 и Анекс към него №Д08-33/03.11.2011 година, вх. рег. №6098/03.11.2011 г., акт 124, т. 19, н. д. 3987, п. 33836, нот. акт №83, т. XXI, д. 6475/1997 г. и нот. акт №5792/19.10.2011 г., акт 122, т. 18, д. 3771.

След одобряване на кадастралната карта на село Енина се оказва, че в урегулирания поземлен имот са включени Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1415 с площ 800 кв. м и Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2258 с площ 22 кв. м. В тази връзка за общинските части от урегулирания поземлен имот са съставени: Акт за частна общинска собственост: №4072 от 28.10.2021 година, вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №7721/01.11.2021 г., акт 46, т. 27, н. д. 5567 – за 100/800 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1415 с обща площ 800  кв. м  и АЧОС № 4071 от 28.10.2021 г., вписан в СВ –Казанлък с дв. вх. №7720/01.11.2021 г., акт 45, т. 27, н. д. 5566 за Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2258 с площ 22 кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания урегулиран поземлен имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинските части от имота. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, при прекратяване на съсобственост и придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинските имоти се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.46, ал.9 и чл.48, ал.1, и ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя общо е 577,10 лева, съгласно Удостоверения за ДО №7404074416/22.02.2024 г. и ДО №7404074417/22.02.2024 г.  на Дирекция „Местни приходи”(за 100/800 ид.ч. от ПИ с идентификатор 27499.501.1415 е 473,00 лева, а за ПИ с идентификатор 27499.501.2258 е 104,10 лева). Изготвената от оценител на имоти пазарна оценка е на обща стойност 2940,00 лева (за 100/800 ид.ч. от ПИ с идентификатор 27499.501.1415 е 2500,00 лева, а на ПИ с идентификатор 27499.501.2258 е 440,00 лева).  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ и чл. 48,  ал.2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв)

Предназначение

Описание на имота

4071/2021г;

4072/2021г.

Стоян Петров

2500,00

440,00

Жилищно строителство

Земя с обща площ 122 кв.м от УПИ VII  в кв. 32 по ПУП на село Енина.

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 27499.501.1415 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка едно четири едно  пет) с обща площ 800 (осемстотин) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес: с. Енина п. к. 6142, ул. „Тинтява“ №8, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори 27499.501.115, 27499.501.3051, 27499.323.390, 27499.501.2258, 27499.501.2118, 27499.501.3049, Предишен идентификатор: няма, чрез продажба на общинската част - 100/800 (сто към осемстотин) идеални части от земята на съсобственика СТОЯН ПЕТРОВ, за сумата от 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

3. Определя пазарна цена от 440,00 (четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот VII(седми)  в кв.32 (тридесет и втори) на село Енина, одобрен със Заповед №864/1970 година: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2258 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две две пет осем) с площ 22 (двадесет и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес: с. Енина п. к. 6142, ул. „Коста Дзънов“ №34, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори 27499.501.1415, 27499.323.390, 27499.323.387, 27499.323.385,  27499.501.2118, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма.

4. Упълномощава Кмета на община Казанлък да издаде заповед и в срока на валидност на оценките да сключи договор със Стоян Петров от град Казанлък, област Стара Загора, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т.2 и т.3 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Стоян Петров.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Стоян Петров с адрес за кореспонденция: град Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220