РЕШЕНИЕ
№117
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_389/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 35167.502.3843, с площ от 390 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VIII-3843, За паметник на културата в кв.143 по ПУП на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част-10/390 идеални части, от земята на съсобственика, за сумата от 2920 лв. без ДДС.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е получено Заявление с вх. № 94-М-91-1/2023 г. от Мюмюн Моллабекир за закупуване на общинската част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3843 с обща площ 390 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 2015 г. на ИД на АГКК, представляващ УПИ VIII-3843, За паметник на културата в кв.143 по ПУП на град Казанлък, одобрен с Решение №581/20.12.2021 г. на ОбС-Казанлък. Заявителят е собственик на 1/9 идеална част от имота, съгласно представения Нотариален акт №114, т. 7, рег. 1992, д. 1381 от 29.03.2021 г. За общинската част - 10/ 390 идеални части от земята, без построените сгради, е съставен Акт за частна общинска собственост АЧОС №4558 от 24.01.2024 година, вписан в Служба по вписванията–Казанлък с дв. вх. №663/ 08.02.2024 г., Акт 191, т. 2, н. д. 416.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11 от 22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с общински имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 315,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404073808/16.01.2024 г. на дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  2920,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2024 година, приета с Решение №11/22.12.2023 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв)

Предназначение

Описание на имота

№4558/ 24.01.2024г.

Мюмюн Моллабекир

2920,00

За паметник на културата

10/390 ид. ч. от ПИ с ид. 35167.502.3843 по КККР на град Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3843 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка три осем четири три) с обща площ 390 (триста и деветдесет) кв. м, адрес: град Казанлък, ул. „Велико Търново“, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 21.04.2021 г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, Предишен идентификатор: няма; при граници: ПИ с идентификатори 35167.502.3831, 35167.502.9100, 35167.502.9251, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-3843, За паметник на културата в кв.143 по ПУП на град Казанлък, одобрен с Решение №581/20.12.2021 година на ОбС-Казанлък, без построените върху него сгради, чрез продажба на общинската част - 10/390 (десет към триста и деветдесет) идеални части от земята, на съсобственик - МЮМЮН МОЛЛАБЕКИР от град Казанлък, област Стара Загора, за сумата от 2920,00 (две хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци (по ЗДДС и ЗМДТ), такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Мюмюн Моллабекир. Договорът да се сключи в срока на валидност на оценката.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък и Мюмюн Моллабекир с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220