РЕШЕНИЕ
№118
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_419/18.03.2024 г.  - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-2365, кв.129 по план на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.2365 по КККР на гр. Казанлък.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №168-3930-6/15.02.2024г. от „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587 чрез пълномощника си Христо Хрисчев, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за Поземлен имот с 35167.504.2365 (образуван от обединяване на ПИ с идентификатор 35167.504.2360 и ПИ с идентификатор 35167.504.1364), кв.129 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.2365 (образуван от обединяване на ПИ с идентификатор 35167.504.2360 и ПИ с идентификатор 35167.504.1364), с площ 7159 кв. м. (седем хиляди сто петдесет и девет). Част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.2365 (образуван от обединяване на ПИ с идентификатор 35167.504.2360 и ПИ с идентификатор 35167.504.1364), с проектна площ 44 кв. м. (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.2364), попада в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9004, представляващ улица по ПР, одобрен със Заповед №971/09.05.2023 г. на кмета на община Казанлък. Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК за Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1364, като даряваната част от имота, представлява Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.2364 с площ 44 (четиридесет и четири) кв.м.

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собственикът на поземлен имот № 35167.504.1364 изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС, чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б.“В“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък да приеме дарение от „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД ЕИК 131071587 чрез пълномощника си Христо Хрисчев, както следва:

1.1.При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-2365, кв.129 по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 151/24.01.2024 г. поправена със Заповед № 441/14.03.2024 г. на кмета на община Казанлък, „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587 чрез пълномощника си Христо Хрисчев, дарява на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 44 кв.м. (четиридесет и четири), представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.2365 ( образуван от обединяване на ПИ с идентификатор 35167.504.2360 и ПИ с идентификатор 35167.504.1364). Даряваната реална част от него е с проектен идентификатор 35167.504.2364. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 1386,00 (хиляда триста осемдесет и шест) по удостоверение за ДО №7404074596/07.03.2024 г. на Дирекция МП при община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

В 7 дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

 

Адресат на акта: Галина Стоянова - Кмет на  Община Казанлък и „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, ЕИК 131071587 чрез пълномощника си Христо Хрисчев.

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)



Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220