РЕШЕНИЕ
№119
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_368/29.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 35167.119.669 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия", територия „урбанизирана", площ 4610 кв. м., в местност „Ормана", землище на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-8223-2/13.02.2024 г. от „Дисин пласт“ ЕООД с управител и собственик Симеон Вълчев с искане за издаване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 35167.119.669 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, територия „урбанизирана“, площ  4610 кв. м., в местност „Ормана“, землище на гр. Казанлък, при граници и съседи: 35167.119.3 с НТП „За машиностроителната и машинообработващата промишленост“, 35167.119.668 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, 35167.119.670 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, 35167.119.671 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, 35167.119.674 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и 35167.119.590 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“ - всички частна собственост.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да се обособи ново УПИ за „Производствени и складови дейности, ФЕЦ“, отреден за ПИ с идентификатор 35167.119.669 в гр. Казанлък с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ.

Съгласно Общия устройствен план на община Казанлък имотът попада в: Предимно производствена зона /Пп/. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободно застрояване в зона Пп са: до 15м. височина кота корниз, макс. плътност на застояване до 80%, коефициент на интензивност 2,5 и 20% минимална площ за озеленяване.

Съгласно заданието за проектиране, транспортният достъп ще се осъществява от поземлен имот с идентификатор 35167.119.674, представляващ път с трайна настилка, предназначение на територията - „урбанизирана“,  собственост на дружеството.

С мотивираното предложение за План за регулация се предлага  да се обособи нов УПИ II-669 в кв.1119 с площ: 4610 кв. м с предназначение „за производствени и складови дейности, ФЕЦ“, с граници, съответстващи на границите на ПИ 35167.119.669 по КККР на гр. Казанлък.                                                             

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.  

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 35167.119.669 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия“, територия „урбанизирана“, площ  4610 кв. м., в местност „Ормана“, землище на гр. Казанлък, при граници и съседи: 35167.119.3, 35167.119.668, 35167.119.670, 35167.119.671, 35167.119.674 и 35167.119.590.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина СтояноваКмет на община Казанлък и „Дисин пласт“ ЕООД, със собственик Симеон Вълчев с адрес - гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220