РЕШЕНИЕ
№120
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_337/21.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен-план за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.92.1 по КККР на гр. Казанлък, с начин на трайно ползване "ниско застрояване", с площ от 1760 кв. м., в землището на гр. Казанлък. 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7959-3/06.12.2023 г. от „Електрон Казанлък“ ООД, представлявано от Велин Аликанов с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на Фотоволтаична централа до ПИ с идентификатор 35167.92.1 с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия - “урбанизирана“ с площ от 1760 кв. м., в землище град Казанлък, при съседи ПИ 35167.92.2, с НТП „нива“, частна собственост, територия „земеделска“, ПИ 35167.92.3, с НТП „ниско застрояване“, частна собственост, територия „урбанизирана“, ПИ 35167.91.438 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, територия „земеделска“ и ПИ 35167.56.420 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, територия „земеделска“. За ПИ 35167.92.1 има издадено Разрешение за строеж №262/26.10.2023 г. на обект „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия – ФЕЦ 200.2 kWp“. Има одобрен ПУП – ПР, ПЗ и план-схеми за ЕЛ със Заповед №2198/26.10.2023 г.

С предложението се предвижда изработване на ПУП – парцеларен план с приблизителна обща дължина на трасето 525.8 м. и площ на сервитута - 629.99 кв. м. Сервитутната зона на кабелната линия е определена съгласно чл.7, ал.2 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Съгласно приложен в заданието за проектиране регистър на засегнатите имоти, трасето на електропровода ще засегне ПИ 35167.302.73 с НТП „За съоръжение на електропровод“ Държавна частна собственост, ПИ 35167.56.415 - „Напоителен канал“ Общинска частна собственост, 35167.56.700 - „За местен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.56.417 - „За местен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.56.419 - „Напоителен канал“ - Общинска частна собственост, ПИ 35167.56.420 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.91.438 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - Общинска публична собственост.

Съгласно, приложеното в документацията Становище за условията и начина за присъединяване на електрическа централа към енергоразпределителната мрежа на ЕР ЮГ №4550420/25.04.2023 г. мястото на присъединяване е ТНН на ТП/БКТП Кравекомплекс, КЛ/ВЛ Пречиствателна, п/ст Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

С Писмо с вх. №ОС-438/20.03.2024 г., вносителят изменя диспозитива на проекта за решение, съгласно становище на Постоянна комисия по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод, което започва от ПИ 35167.302.73 с НТП „За съоръжение на електропровод“ Държавна частна собственост, преминава през ПИ 35167.56.415 - „Напоителен канал“ Общинска частна собственост, 35167.56.700 - „За местен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.56.417 - „За местен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.56.419 - „Напоителен канал“ - Общинска частна собственост, ПИ 35167.56.420 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - Общинска публична собственост, ПИ 35167.91.438 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - Общинска публична собственост и достига до ПИ 35167.92.1 по КККР на гр. Казанлък с начин на трайно ползване „ниско застрояване“, територия - “урбанизирана“ собственост на възложителя съгласно нот. акт 105/31.05.2023 г., том XI, рег. 3192, дело 2264 с цел присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала;

 

2.  Дава предварително съгласие за преминаване на трасе на електропровод през следните общински имоти:

-    ПИ 35167.56.415 с начин на трайно ползване „Напоителен канал“, собственост -Общинска частна, ПИ 35167.56.700 с начин на трайно ползване „За местен път“, собственост - Общинска публична, ПИ 35167.56.417 с начин на трайно ползване „За местен път“, собственост - Общинска публична, ПИ 35167.56.419 с начин на трайно ползване „Напоителен канал“ собственост - Общинска частна, ПИ 35167.56.420 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост - Общинска публична, ПИ 35167.91.438 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост - Общинска публична.

През засегнатите от трасето на ПУП - парцеларния план по т.1 ПИ с идентификатори ПИ 35167.56.419 и ПИ 35167.56.415 - всички в територия „води и водни обекти“, НТП „напоителен канал“ преминаването/пресичането да се предвиди чрез наземно премостване без прекъсване на съществуващите съоръжения.

За засегнатия от трасето на парцеларния по т.1 ПИ 35167.302.73 с НТП „За съоръжение на електропровод“ Държавна частна собственост на етап одобрявам и процедирам ПУП да се представи съгласие от  разпоредителя с държавния имот.

Всички процедури и необходими съгласувателни становища следва да бъдат извършени от и за сметка на възложителя.

3.  Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие  по т.2 - 1 /една/ година от датата на издаването му.

4. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

   

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Електрон Казанлък“ ООД, предст. от Велин Аликанов.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220