РЕШЕНИЕ
№121
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_369/29.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване, парцеларни планове Ел и ВиК захранване, както и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 35167.56.2 с НТП „нива", територия „земеделска", категория: 4, площ 1760 кв. м., в местност „Лъджански път", землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива" в „за сгради за обществено обслужване"  2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-2580-1/08.02.2024 г. от Светлана Запрянова, в качеството ѝ на собственик на имот, с искане за издаване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване, парцеларни планове Ел и ВиК захранване, както и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 35167.56.2 с НТП „нива“, територия „земеделска“, категория: 4, площ 1760 кв. м., в местност „Лъджански път“, землище на гр. Казанлък,  при граници и съседи: 35167.56.1– „нива“, 35167.56.3– „нива“,  35167.56.423 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, 35167.56.717 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за сгради за обществено обслужване“, с цел изграждане на две къщи за гости.

Съгласно Общия устройствен план на община Казанлък имотът попада в: „Рекреационна зона за курорт и допълващи го дейности“ /Ок/. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободно застрояване в зона Ок са: до 15м. височина кота корниз, макс. плътност на застояване до 30%, коефициент на интензивност 1,5 и 50% минимална площ за озеленяване.

Съгласно приложено в заданието Становище №446/05.12.2023 г. от ВиК ЕООД – Стара Загора имотът може да бъде захранен с вода за питейно-битови нужди и противопожарни нужди до 5 л/с от селищен водопровод през Ф 63-ПЕ, находящ се на около 1300 м. северно от обекта. Техническата възможност за присъединяване към канализационната мрежа е от ревизионна шахта на главен канализационен колектор Ф 1200-бетон, източно от обекта.

Представено е уведомление от РИОСВ № КОС-01-6684(3) от 22.01.2024 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ. 

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в едно с план-схеми на техническата инфраструктура за ВиК и Ел захранване за ПИ с идентификатор 35167.56.2 с НТП „нива“, територия „земеделска“, категория: 4, площ 1760 кв. м., в местност „Лъджански път“, землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива“ в „за сгради за обществено обслужване“, при граници и съседи: 35167.56.1, 35167.56.3, 35167.56.423 и 35167.56.717.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина СтояноваКмет на община Казанлък и Светлана Запрянова от гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220