РЕШЕНИЕ
№122
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_373/05.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Фургон, находящ се в ПИ с идентификатор 27499.11.638 в землището на с. Енина, община Казанлък с НТП „Нива“, територия „земеделска“ с площ 1545 кв. м.  2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-2441-1/08.02.2024 г. от Иван Пайков в качеството му на собственик с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на фургон, находящ се в ПИ с идентификатор 27499.11.638 в землището на с. Енина, гр. Казанлък с начин на трайно ползване „Нива“, територия “земеделска“ с площ от 1545 кв. м., в землище с. Енина, при съседи ПИ 27499.11.12 с НТП „Нива“, частна собственост, територия „земеделска“, ПИ 27499.11.36 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, територия „земеделска“, ПИ 27499.11.29 с НТП „нива“, частна собственост, територия „земеделска“, ПИ 27499.11.632 с НТП „Дере“, общинска публична собственост, територия „земеделска” и ПИ 27499.11.14 с НТП „нива“, частна собственост, територия „земеделска”.

За имота има издадено Разрешение за поставяне №78/15.12.2023 г. за обект Временно преместваемо съоръжение Фургон с размери: дължина – 7 м., широчина – 3 м., височина – 2.4 м., площ на поставяне 21, кв. м, което е изградено от метална конструкция и външни преградни елементи от термопанели.

Съгласно, приложеното в документацията Становище съгласуване на Задание за ПУП от ЕР ЮГ №4605758/09.01.2024 г. присъединяването на обекта към електроразпределителната  мрежа на с. Енина ще се осъществи чрез привързване към стълб №15 от мрежа НН, изв. Д, захранена от трафопост „Енина“-ТП 6, извод СН Енина п/ст Хидравлика. Сервитутната зона на кабелната линия е определена съгласно чл.7, ал.2 от Наредба №16 за сервитутите на енергийните. Съгласно приложен в заданието за проектиране регистър на засегнатите имоти, трасето на електропровода ще засегне ПИ 27499.501.3098 с НТП „за местен път“, ПИ  27499.11.35 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 27499.11.36 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – всички Общинска публична собственост. С предложението се предвижда изработване на ПУП – парцеларен план с обща дължина на трасето 335 м. и сервитут – 166.5 м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на Фургон, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.11.638 в землището на с. Енина, гр. Казанлък с начин на трайно ползване „Нива“, територия “земеделска“ с площ от 1545 кв. м., в землище с. Енина, при съседи ПИ  27499.11.12, ПИ 27499.11.36, ПИ 27499.11.29, ПИ 27499.11.14 и ПИ 27499.11.632.

Трасето на електропровода е с обща дължина 167.5 м. и сервитут – 335 м. и ще засегне ПИ 27499.501.3098 с НТП „за местен път“, ПИ 27499.11.35 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 27499.11.36 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – всички Общинска публична собственост;

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и с. Енина.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220