РЕШЕНИЕ
№123
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11


Относно: ОС_405/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 35167.102.4 с площ 502 кв.м. в местност „Кайнаклъка“ в землището на гр. Казанлък, с цел обособяване на ново УПИ II-4 в кв. 1102 с отреждане „ за авторемонтни дейности“ и застрояване на сгради за обществено обслужване и авторемонтни дейности. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.

Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7520-4/01.03.2024 г. от „Доко“ ЕООД ЕИК 123736514, чрез Дончо Цанев /собственик и управител/, в качеството му на собственик на имот, с искане за издаване на разрешение за изработката на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 35167.102.4 с НТП „За друг вид застрояване“, територия „урбанизирана“, с площ 502 кв. м., в местност „Кайнаклъка“, землище на гр. Казанлък при граници и съседи: 35167.102.3 с НТП „Ниско застрояване“, частна собственост, 35167.102.37 с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, частна собственост и  35167.102.36 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, площ“, общинска публична собственост.

Проектът за ПУП – план за регулация предвижда обособяване на ново УПИ II-4 в кв.1102, отреден за ПИ 35167.102.4 с предназначение „за авторемонтни дейности“ с граници съответстващи на границите на ПИ по КККР на гр. Казанлък, общ. Казанлък. Площта на новообразуван УПИ II-4 в 502 кв. м.

Съгласно Общия устройствен план на община Казанлък имотът попада в: Смесена многофункционална зона /Смф/. Текущото предложение не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободно застрояване в зона Смф са: до 15м. височина кота корниз, макс. плътност на застояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Съгласно заданието за проектиране, транспортният достъп би могъл да се осъществи от регулацията на гр. Казанлък от съществуващия селскостопански път с идентификатор 35167.102.36 , представляващ път с трайна настилка.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ. 

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 35167.102.4 с НТП „За друг вид застрояване“, територия „урбанизирана“, с площ 502 кв. м., в местност „Кайнаклъка“, землище на гр. Казанлък при граници и съседи: 35167.102.3, 35167.102.37 и 35167.102.36, с цел обособяване на ново УПИ II-4 в кв.1102 с отреждане „за авторемонтни дейности“ и застрояване на сгради за обществено обслужване и авторемонтни дейности.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора и Кмета на Община Казанлък в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Галина СтояноваКмет на община Казанлък и „Доко“ ЕООД ЕИК 123736514 - Дончо Цанев /едноличен собственик/, с адрес гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. М. ДЯКОВА)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията

публ: 04/04/2024 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220