ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Пазар на труда Средногодишното равнище на регистрираната безработица в страната за 2015 г. е 10.1% (11.2% през 2014 г.), докато за община Казанлък равнището е почти двойно по-ниско (5,1% за 2015 г.):  Табл.7. Средногодишно равнище и брой

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Казанлък е втората по големина и значимост община в област Стара Загора и важен икономически център с традиционно утвърдена водеща роля в машиностроенето и хидравликата и с потенциал за ново развитие. На територията на общината, по последни данни на ТСБ, ра

МАШИНОСТРОЕНЕ И ХИДРАВЛИКА

Преработващата промишленост е традиционно водещ сектор за икономическото развитие на община Казанлък. Тук се нареждат фирми от общината, които работят в основните, структуроопределящи отрасли за местната икономика - машиностроене и хидравлика. Основните сфе

ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Град Казанлък е лидер в производството на текстилна промишленост. Има две основни предприятия, които работят в тази сфера „Катекс“ АД и „България – К “ АД. „Катекс“ АД - производството е съсредоточено върху вълн

ТЪРГОВИЯ

В община Казанлък се запазва тенденцията най-големият брой фирми да е в сектор „Търговия и ремонт на автомобили и битова техника”, но се наблюдава намаление през последните години. През 2014 г. в отрасъла работят 1 281 фирми, т.е намалели са с 1

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Селското стопанство е традиционен отрасъл за общината с потенциал за развитие. То е представено от растениевъдството и животновъдството. През 2015 г. са регистрирани 660 земеделски стопани и обща обработваема площ 166 986 дка: Общи

РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА ЖИВОТНИ

В Община Казанлък, от 2005 г., има изграден общински приют за бездомни кучета, който е по съвместен проект на Община Казанлък и Австрийско-Българската организация за защита на животните. През 2015 г. в рамките на акцията за безплатно кастриране на бездо

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в община Казанлък, по данни на Националния статистически институт за 2014 г., са в размер на 129,9 млн. евро, при 113,517 млн. евро в края на предходната година: Табл.14. Преки чуждестранни инвестиции

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

В Община Казанлък, функциониращи в сферата на услугите са банките. Банките се явяват един от най-важните елементи, в която функционират и развиват дейността си икономическите агенти – фирмите, предприятията и физически лица. На територията на общината
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378