Публично опевестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот - 27.02.2024 г., втора дата при липса на кандидати на 12.03.2024 г., при същите условия.

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал.1, чл. 80, т. 2 и чл. 96, чл. 97 и чл. 98 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 276/24.09.2009 г. на ОбС, Кмета на о

Конкурс за управител на “БАЛКАНИНВЕСТ“ ЕООД със срок за подаване на документи до 16:30 ч. на 01.09.2023 г. на гише “Деловоство“ в сградата на Общината, при липса на кандидати втора дата 15.09.2023 г.

П О К А Н А На основание чл. 53 от Наредба №19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия – търговски дружества с общинско участие в капитала и общински предприятия и в изпълнение на Решение № 1037/27.07.2023 г.

Публично опевестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение на 06.06.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, предл. първо и ал.3 от ЗОС, чл.80, т.2 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение № 961/27.04.2023 г. на ОбС – Казанлък, Община Казанлък открива процедура за провежда

Публично опевестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - публична общинска собственост на 19.12.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.4, предл. 2-ро и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, предл. 2-ро, чл.80, т.1 и чл.96 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение № 834/24.11.2022 г. на ОбС – Казанлък, Община Ка

публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък на 11.11.2021 г. /втора дата на 25.11.2021 г. при същите усволия/

Община Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 1163/26.09.2019 г. на ОбС – Ка
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220