Галина Стоянова

 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Кмет на община Казанлък трети мандат

дати: октомври 2011 - до сега

ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ : Заместник областен управител на област Стара Загора

ДАТИ: 2009 – 2011 г.

РЕСОРИ: Устройство на територията, Социална политика и заетост, Образование,  Здравеопазване, Култура, Държавна собственост, Туризъм.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ:  Осъществяване на връзки с  министерства, държавни агенции, Народното събрание, общинските управи,  организиране на срещи и координационна дейност, следене на българското и европейското законодателство и приложение на  държавната политика на областно и общинско ниво.

ЗАЕМАНА  КОНКУРСНА  ДЛЪЖНОСТ: Административен секретар, Община Казанлък

ДАТИ : 2007 – 2009 Г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ: Организизация, координация  и контрол при   функционирането на  администрацията за точното спазване на нормативните актове. Осъществяне на административно  ръководство в изпълнение на задачите, които произтичат от законите и  актовете на  МС. Организиране на  деловодство, документооборотв общината и общинския архив. Управление и контрол  на службите по гражданска регистрация и административно обслужване  и   поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината.

ЗАЕМАНА  КОНКУРСНА  ДЛЪЖНОСТ : Директор  дирекция "Образование, култура и здравеопазване", Община Казанлък

ДАТИ: 2006-2007г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ: Организация и ръководство на дейността по хуманитарните  дейности – образование, култура, здравеопазване.

ЗАЕМАНА  ДЛЪЖНОСТ : Главен експерт , Община Казанлък

ДАТИ: 2004-2006г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ:  Организизация и кординация на  дейността на предучилищните заведения в общината.

ЗАЕМАНА  КОНКУРСНА  ДЛЪЖНОСТ :  Директор на  ЦГД "Арсенал", Казанлък

ДАТИ: 1995 - 2004г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ОТГОВОРНОСТИ: Организация и управление на предучилищното заведение, внедряване на нова  методиката на обучение и възпитание  в съответствие  с най- съвременните международни  стандарти - Програма „Step by Step”. Спечелен и успешно изпълнен проект за оборудване и внедряване на  международната програма в Казанлък.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЯ

ИМЕ И ВИД НА ОБУЧАВАЩАТА ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

The Open University, UK

Диплом по "Корпоративен мениджмънт"

Нов български университет, София

Професионална квалификация „Корпоративен мениджмънт”

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ/ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Мениджър "Корпоративен мениджмънт" - професионална диплома по Корпоративно управление от Английски отворен университет.

ДАТИ: 2006-2007г.

ИМЕ И ВИД НА ОБУЧАВАЩАТА ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Пловдивски университет "П.Хилендарски"       

Педагог. Магистърска степен - "Педагогика"

ДАТИ: 1986-1990г.

ИМЕ И ВИД НА ОБУЧАВАЩАТА ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

ИПКУ  „ Анастасия Тошева”, Стара Загора

Специалност- детски учител

1984-1986г.

Хуманитарна гимназия”Кирил и Методий”, Казанлък

Средно образование

ДАТИ: 1980-1984г.

ИМЕ И ВИД НА ОБУЧАВАЩАТА ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Фондация „Отворено общество”, Фондация “Step by Step”

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ/ЗАСТЪПЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Обучител  за тренинги с интерактивни методи  на работа по теми: работа в екип, решаване на конфликти, лидерски умения.

ДАТИ:  1996-1998г.

ИМЕ И ВИД НА ОБУЧАВАЩАТА ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

“Джайка”,  Япония

ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ/ЗАСТЪПЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Специализация по регионално развитие и планиране в Япония- Нагоя, Киото, Кобе

ДАТИ: през 2005г.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

МАЙЧИН ЕЗИК: български

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ: английски

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Силно мотивирана, динамична, стриктна. Надгражда образованието си  през целия  живот.  Способност за работа в екип и  диалогичност . Комуникационни способности, откритост,  честност  и самокритичност. Отговорност  и заложен стремеж за  постигане на  високи  резултати.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Способност за планиране, координиране  и контролиране  при  работа по  заложените  цели. Способности за определяне и актуализиране на  приоритетите.  Решаване на задачи в определените  за това срокове и с норма  на качествено извършена работа.

Умения за мотивиране и ръководене на екип. Способност за предаване на опит и обучение на екипа. Способност да се работи с много и различни хора.

Подготовка и реализация на  европейски и международни проекти. Още през  1996 г., когато в Казанлък никой  не говори за привличане на пари от международни програми, реализира първият  у нас образователен проект „Step by Step”  финансиран от Фондация „Отворено общество”- за  обновление на материалната и учебна база и смяна на  методиката на обучение и възпитание  в съответствие  с най-съвременните международни критерии.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet (Explorer, Firefox, Netscape...)

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Ръководител на учебно заведение, на  дирекция, на общинска администрация, на  областна администрация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Носител на наградата „Златна ябълка”, присъдена от Националната мрежа за децата в категория „местен политик”.    

 

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220