ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Кметът на общината:

1.  ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2.  насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи

3.  внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

4.  назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка на общинския бюджет, служителите на общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5.  отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет и определя второстепенните разпоредители с бюджетни  средства;

7. организира изпълнението на дългосрочни програми;

8. организира изпълнението на решенията на Общински съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на Общински съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването им;

9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

11.  поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12.  председателства съвета по сигурност;

13.  възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за част от нея и одобрява определени  устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14.  изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, които се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15.  осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията им с право на съвещателен глас ;

16.  утвърждава устройствен правилник на общинската администрация след приемане на структурата и числеността на  персонала от Общинския съвет;

17.  осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

18.  изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кмет или секретаря на общината;

19.  определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от Министерски съвет на основание чл.2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС)]

20.  присъжда ранговете на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

21.  утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

22.  представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата, както и годишен отчет за изпълнението и;

23.  организира развитието на партньорски  отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

24. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

25. оказва съдействие на етажните собствености техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общински съвет.

Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

публ. на 21.04.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220