Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №820 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1980/27.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1788/21.10.2022 г. с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2022 г., в частта на Приложения № №3, 4, 13 и 23.
повече...

РЕШЕНИЕ №819 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1950/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.27.8, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", "земеделска територия" с площ от 1199 кв.м, в местност "Машатлъка", землище Копринка с цел реализиране на стопанска инициатива "за вилно строителство и обществено обслужване/автомивка и склад за дървен стр. материал"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №818 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1940/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.221.10, с площ от 4987 кв.м. по КККР на с. Енина, с цел промяна на предназначението в "За производствени и складови дейности, обществено обслужване и жилище". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1939/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за регулация, план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.172.614 - с НТП "Нива", с площ от 4073,00 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №816 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1938/12.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.160.829 - с НТП "Изоставена орна земя", с площ от 535,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №815 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1951/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на план-схема за газификация към Подробен устройствен план - план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №814 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1960/19.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на Подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификатор 40292.150.42.1, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 40292.150.42 в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №813 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1958/18.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Разрешително №09/06.06.2019 г. за водовземане на минерална вода на фирма "КИНГС ВАЛЕЙ" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №812 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1944/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен достъп до поземлени имоти, всички в местност „Зад Тунджа“ в землище с. Бузовград ЕКАТТЕ: 06848 /ПИ/ с идентификатори: 06848.22.41, 06848.22.24, 06848.22.23, 06848.22.22, 06848.22.72 и 06848.22.71 с цел достигане до общински път Казанлък-Бузовград-републиканска пътна мрежа; 2. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП по т.1 част от ПИ с идентификатор 06848.22.47 с НТП „за друг вид земеделска земя, частна общинска собственост“; 3. Одобряване на задание, съставено от Възложителя
повече...

РЕШЕНИЕ №811 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1941/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 86 900 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, бул. "23-ти ПШП" №108, вх. А, ет.1 на наемател, настанен по административен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №810 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1942/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 118/1118 идеални части от земята на съсобствениците в Поземлен имот с идентификатор 35167.507.372, с обща площ 1118 кв. м, УПИ IV-372, гр. Казанлък, за сумата от 3540,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №809 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1954/17.10.2022-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №808 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1948/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 53179.6.4 с площ от 6709 кв.м по КККР на с. Овощник, находящ се в местност "Старите лозя", с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 730 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №807 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1949/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Протокол от проведено Общо събрание на акционерите на "Казанлък" АД, гр. Казанлък, представен в изпълнение на Решение №794/29.09.2022 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №806 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1955/18.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №805 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1946/14.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за рекламната и информационната дейност на територията на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №804 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1906/19.09.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №803 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1943/13.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на трасе на електропровод до Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ от 0.666 дка, НТП - "нива", местност "Адалъка", землището на с. Овощник, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №802 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1970/21.10.2022 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разходване на средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО, натрупани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №801 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол №45 Относно: ОС_1953/17.10.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Кулата", ОУ "Чудомир", ОУ "Мати Болгария", СУ "Екзарх Антим I", ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ОУ "Георги Кирков" и ОУ "Н. Й. Вапцаров", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220