Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №940 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2222/06.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 22633.60.2 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №939 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2233/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 5 бр. поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №938 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2234/13.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на 2 бр. поземлени имота, както следва: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9514 с площ от 542 кв.м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 47 700 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9515 с площ от 358 кв. м, по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 31 500 лв. без ДДС
повече...

РЕШЕНИЕ №937 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2243/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план /ОУП/ на община Казанлък за 2022 г. и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №936 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2189/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост - 18 броя имоти, находящи се в с. Енина и с. Средногорово, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №935 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2240/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2022 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2021 г. - 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №934 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2239/15.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
повече...

РЕШЕНИЕ №933 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2226/08.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова социална услуга "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" като държавно делигирана дейност, считано от 01.05.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №932 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2246/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №931 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2245/20.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен отчет за 2022 г. по изпълнение на "Програма за управление на отпадъците" на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №930 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2229/09.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване на срок за погасяване на общински дълг за изпълнение на проект „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, по процедура BG16RFOP001-6.002 “Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, с Административен договор за предоставяне на БФП №РД-02-37-135/26.11.2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №929 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2242/17.03.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проектно предложение по Програма URBACT IV, проект "AR.C.H.ETHICS - Архитектура, гражданство, история и етика за формиране на дисонантно наследство в европейските градове", с водещ партньор община Чезена, Италия.
повече...

РЕШЕНИЕ №928 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.03.2023 г., Протокол №52 Относно: ОС_2252/23.03.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии към ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №927 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.03.2023 г., Протокол №51 Относно: ОС_2244/20.03.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №900/23.02.2023 г., прието на заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 23.02.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №926 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2202/20.02.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Роман Алексеев Желев - общински съветник от групата на ПП "ГЕРБ" относно приемане на Декларация за подкрепа на българските етерични масла.
повече...

РЕШЕНИЕ №925 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2176/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83106.42.542, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена орна земя", територия "земеделска", с площ 2.163 дка, в местност "Паметника", землище на с. Шейново, общ. Казанлък с цел реализиране на стопанска инициатива изграждане на "Търговски комплекс". 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №924 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2186/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми на техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.152.904, с начин на трайно ползване (НТП) "лозе" с площ от 941 кв.м, местност "Каракос"" в землище с. Овощник, общ. Казанлък с цел изграждане на вилна сграда. 2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №923 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2157/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за Ел и ВиК захранване за Поземлен имот №27499.172.59 – с НТП “Нива”, местност „Оградата“ с площ от 1,397 дка по КККР на с. Енина, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За жилищни нужди“. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост. 4. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия на участъци с обща приблизителна площ 24,00 кв. м, като части от ПИ публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №922 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2152/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, ниско напрежение за захранване на „Краварник“, разположен в Поземлен имот с идентификатор 06848.301.355 с площ 502 кв.м. по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора. 2. Одобряване заданието на Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 06848.301.301 с НТП „За местен път“, общинска собственост по КККР на с. Бузовград общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №921 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2169/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022 - 2023 г.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220