Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №754 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1789/12.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 910,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9131 с площ 626 кв.м в кв. 389, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №753 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1784/11.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 434,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 627 кв. м, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.977 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №752 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1783/11.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за имот с идентификатор 83106.43.74 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №751 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1798/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ УПИ II-350, ведно с построената в него сграда, находящ се в кв. 46 на гр. Крън, общ Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №750 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1788/12.07.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Стара Загора (Мандат- 2023 - 2027 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №749 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1797/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища в община Казанлък за учебната 2022/2023 година и дофинансиране за периода от 15.09.2022 г. до 31.12.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №748 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1793/14.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2022/2023 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №747 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1796/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №746 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1810/18.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова – зам.-кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.
повече...

РЕШЕНИЕ №745 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1805/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 40292.68.13, с начин на трайно ползване "за стопански двор", територия "земеделска", с площ от 2,882 дка в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №744 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1799/15.07.2022 г. - Доклад от Лилия Цонкова - За Кмет на Община Казанлък, оправомощена със Заповед №1117/08.07.2022 г. с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи, засегнати съгласно техническото задание и предварителния проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до язовир Копринка", в т. ч. и на пасища и мери и определяне срок за валидност на предварително съгласие.
повече...

РЕШЕНИЕ №743 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1816/20.07.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2022 г., с ново Приложение №17 - "Списък на общинските обекти от първостепенно значение."
повече...

РЕШЕНИЕ №742 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.07.2022 г., Протокол №42 Относно: ОС_1792/13.07.2022 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.11.2021 г. до 05.05.2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №741 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1742/15.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за водопровод с цел водоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 53179.2.10 с начин на трайно ползване "ниско застрояване", територия "урбанизирана", с площ от 8.589 дка, в землище на с. Овощник, общ. Казанлък; одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №740 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1713/02.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп за Поземлен имот с идентификатор 35167.182.228 по КККР на землището на гр. Казанлък, местност "Старите лозя". 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №739 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1694/19.05.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.11.263, с начин на трайно ползване "за друг вид производствен, складов обект", "земеделска територия", с площ от 2.359 дка, в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел реализиране на стопанска инициатива ведно със схеми за техническа инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №738 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1728/09.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване за схеми за ЕЛ и ВиК за Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТТЕ: 35167, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и търговия"; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №35167.97.39 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади" с площ от 434,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък, засягащ Поземлени имоти №35167.56.316 и №35167.56.428 по КККР на гр. Казанлък; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №737 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1746/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Одобрение на проект на Акт за възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в рамките на Проект №BG16RFOP001-1.024-0005-C02 „Изграждане на социални жилища“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР).
повече...

РЕШЕНИЕ №736 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1747/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметство с. Овощник, общ. Казанлък за разполагане на електронно съобщителни съоръжения, за срок от 10 години.
повече...

РЕШЕНИЕ №735 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2022 г., Протокол №41 Относно: ОС_1748/16.06.2022 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 380 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 17 кв.м. в УПИ III-25, находяща се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220