Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №1115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2559/04.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване на Имот с идентификатор 83106.41.18, с начин на трайно ползване "нива", местност "Паметника", с площ от 1.999 дка в землището на с. Шейново общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2600/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми и парцеларни планове за техническата инфраструктура за Поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и с начин на трайно ползване НТП: 35167.97.2 - "нива" с площ от 1775 кв.м. и 35167.97.3 - "нива" с площ от 2195 кв.м, "земеделска територия", местност "Големите ливади" в землище гр. Казанлък с цел изграждане на "производствени и складови дейности и Оо" 2. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор и с НТП: 35167.96.449 и 35167.56.36 - "селскостопански, горски ведомствен път", общинска публична собственост в "местен път", съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи за достигане до общински път четвърто клас Казанлък с. Овощник. Предварително съгласие и за премостване на общински напоителен канал ПИ 35167.56.428. 3. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2598/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатор 27499.123.108 "за селскостопански, горски ведомствен път" - публична собственост в землището на с. Енина, за изграждане на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ 27499.125.35, с НТП "нива" землище с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2596/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за разширяване на съществуващ гробищен парк върху Поземлен имот с идентификатор 40292.100.9, с начин на трайно ползване "Пасище", намиращ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; обща площ на имота 8389 кв.м, по данни от скица представена от АГКК, Стара Загора; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за регулация и застрояване за разширение на гробищния парк, върху ПИ 40292.100.9 - "пасище", който е в съседство на съществуващия гробищен парк в Поземлен имот 40292.100.54; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2597/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в едно със схеми за техническа инфраструктура за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40292.72.11, с НТП "нива", "земеделска територия" с площ от 1646 кв.м, в местност "В село", землище на гр. Крън, с цел промяна в начина на трайно ползване "за търговски, производствени, складови и обслужващи дейности". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2595/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, план - схеми за техническата инфраструктура и парцеларни планове за ПИ с идентификатор 62983.33.40 с НТП "нива, територия "земеделска", категория: 6, площ 3997 кв.м, в местност "Дерлика", землище на с. Розово, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от "нива" в "за вилно строителство" и изграждане на вили за гости. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2589/15.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на пътно - транспортен достъп до ПИ с идентификатор 35167.42.12, трайно предназначение на територията - урбанизирана, с НТП "за друг вид производствена дейност", в землището на гр. Казанлък, засягащ ПИ с идентификатор 35167.42.403 - с НТП "за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ с идентификатор 35167.42.314 - с НТП "напоителен кана;", с цел достигане до път от Републиканската пътна мрежа Казанлък - Бузовград; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2583/14.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на Поземлен имот с проектен идентификатор 83106.501.1332, по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2577/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 62983.42.40, с начин на трайно ползване "нива", с площ 6000 кв. м., в местност "Узун Ада", в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2576/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 62983.59.1, с начин на трайно ползване "Ниско застрояване", с площ от 1.96 дка, в землището на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2575/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 83199.30.15, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 467 кв. м, в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2574/12.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект на ПУП - парцеларен план за електропровод, с цел захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.221.10, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 4987 кв. м., в местност "Каменно мостче" в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2529/17.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - парцеларен план за електропровод, ниско напрежение за захранване на "Цех за изработване на метални конструкции и дограма" разположен в Поземлен имот с идентификатор 38563.24.10, по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. 3. Изразяване на предварително съгласие за право на прокарване, респективно учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 38563.27.84 с НПТ "Местен път" общинска собственост по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък и улица в регулацията на с. Копринка, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №1102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2513/04.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на проект за ПУП - план за застрояване, план за регулация и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №53179.53.80, с НТП „Овощна градина”, с площ от 1249,00 кв. м, по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2571/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 117/517 идеални части от земята на собственика, в Новообразуван имот №602.140 по План на новообразуваните имоти на местност "Гюрля", с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с обща площ 517 кв. м, за сумата от 530,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2500/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 192/792 идеални части от земята на съсобственика върху Новообразуван имот №23.81, с площ 792 кв.м, находящ се в местност "До село", с. Долно Изворово, общ. Казанлък за сумата от 775,00 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №1099 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2570/08.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част 67/1102 идеални части от земята на собствениците, в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.255 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с обща площ 1102 кв. м, за сумата от 1210,00 лева без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1098 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2573/11.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване допълнително право на строеж на "Навес за гариране" със застроена площ от 28,55 кв. м, върху УПИ III-62, кв.6 в с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена за учреденото допълнително право на строеж, в размер на 1142,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1097 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2546/29.08.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 430,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП - незастроена земя, с площ 97 кв. м, представляваща реална част от УПИ V-104, с обща площ 1128 кв. м, в кв.12, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1096 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2499/27.07.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 293/893 идеални части от земята на съсобственика върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.910, по КККР на гр. Казанлък, с площ 893 кв.м., за сумата от 3047,00 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220