Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №920 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2150/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване процедура за издаване разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори: 40292.38.96, 40292.38.58, 40292.38.87 и 40292.38.97 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №919 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2177/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №918 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2174/10.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №917 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2162/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2022 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №916 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2147/07.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта.
повече...

РЕШЕНИЕ №915 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2123/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част на поземлени имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9287, представляващ УПИ II-9287 с площ 625 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 500 лв. без ДДС; 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9291, представляващ УПИ VI-9291 с площ 1 086 кв.м по КККР на гр. Казанлък в кв. 474 за сумата от 1 550 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №914 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2124/20.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част - 107/969 идеални части от земята на съсобственика върху УПИ IV-9142 върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9142 с обща площ 969 кв. м, кв. 466 на гр. Казанлък за сумата от 7490 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №913 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2134/30.01.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 28 300 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска на собственици на построена върху нея сграда: Урегулиран поземлен имот с идентификатор I-768, с площ 566 кв. м, кв.24, находящ се в гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №912 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2143/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 640 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор IX-157, с площ 760 кв. м, кв.48, находяща се в с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №911 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2144/06.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 16 500 лв. без ДДС за продажба на земя, представляваща Урегулиран поземлен имот с идентификатор III-383, с площ 920 кв. м, кв.50, находящ се в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №910 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2159/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-9064, кв. 482 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС, представляващ по Скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9555 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК.
повече...

РЕШЕНИЕ №909 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2158/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-108, кв. 30 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №864/1970 г. и №156/1983 г., представляващи по Скица-проект Поземлени имоти с проектни идентификатори 27499.501.3268, 27499.501.3267 и 27499.501.3266 по КККР на гр. Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК.
повече...

РЕШЕНИЕ №908 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2172/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) I отреден "За производствена и складова дейност", с площ 1 952 кв.м, находящ се в кв. 74 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №907 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2184/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 2 380.00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 35167.501.9553 - незастроена земя, с площ 35 кв.м от УПИ XVI-9061 в кв. 482 на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №906 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2170/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Урегулиран поземлен имот (УПИ) I с площ от 990 кв.м, находящ се в кв. 19 на с. Горно Изворово, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 15 850 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №905 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2153/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 22 000 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.119, с площ 734 кв. м, кв.31, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №904 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2185/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даряване в полза на Областна дирекция на МВР-Стара Загора на движими вещи - 2 броя употребявани автомобили, необходими за нуждите на РУ-Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №903 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2155/08.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 17 850 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 595 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.168, кв.33, находяща се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №902 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2171/09.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9516 с площ от 641 кв.м, находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 56 400 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №901 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №50 Относно: ОС_2183/13.02.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9525, с площ 12 185 кв.м по КККР на гр. Казанлък, находящ се на ул. Орешака" №77, с начална тръжна цена от 1 146 369 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220