Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №31 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 16.01.2024 г., Протокол №5 Относно: ОС_167/15.01.2024 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ОбС Казанлък, с проект за решение относно повторно обсъждане на Решение №14/22.12.2023 г. прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №30 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_131/20.12.2023 г. - Доклад от Добрин Цветанов Драгнев - зам.-председател на групата общински съветници на "Алтернативата на гражданите" относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Мариета Петрова Пепелешкова.
повече...

РЕШЕНИЕ №29 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_130/20.12.2023 г. - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - председател на групата общински съветници на "ДПС" относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Юзеир Али Кенан.
повече...

РЕШЕНИЕ №28 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_128/19.12.2023 г. - Доклад от Пламен Станимиров Караджов - общински съветник от групата на "БСП за България" относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Моника Божидарова Динева.
повече...

РЕШЕНИЕ №27 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_121/15.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, с цел електрозахранване и водоснабдяване за Поземлени имоти с идентификатори 62983.93.3, 62983.93.4, 62983.93.6, 62983.93.7 и 62983.93.8 с начин на трайно ползване (НТП) "ниско застрояване", местност „Къра“, в землището на с. Розово, общ. Казанлък; 2. Даване на разрешение за изготвяне на схема за трасето на ел. провода в уличната регулация на с. Розово; 3. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №26 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_120/15.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за периода 2024 - 2027 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №25 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_118/15.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по реда на чл.24, т.4 от Наредба №17 на ОбС - Казанлък на Йоанна Вутова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №24 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_119/15.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 62983.28.43 с площ 3438 кв.м по КККР на с. Розово, чрез продажба на общинската част 60/3438 идеални части от земята на съсобственик в имота, за сумата от 260,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №23 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_117/15.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2023-2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №22 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_112/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за електрозахранване и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 40292.109.1 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък, с начин на трайно ползване "нива", територия - "земеделска", с площ от 12266 кв. м, в землище на гр. Крън; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за обременяване на имотите, засегнати парцеларния план по т. 1 с ограничени вещни права и определяне срок на валидност.
повече...

РЕШЕНИЕ №21 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_110/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарни цени: 1. В размер на 3 830,00 лв. без ДДС за учредяване право на строеж на "Пристройка към жилищна сграда" със застроена площ 119 кв. м; 2. В размер на 1 290, 00 лв. без ДДС за допълнително право на строеж на "Навес за гариране със склад" със застроена площ 40 кв. м; 3. В размер на 902 лв. без ДДС за допълнително право на строеж на "Барбекю със склад" със застроена площ 28 кв. м върху УПИ VIII-116, кв.16 на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №20 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_109/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 20 440,00 лв. без ДДС за продажба на земя с площ 930 кв.м, представляваща УПИ II-424 в кв.31 на с. Черганово, общ. Казанлък, без построените върху нея сгради и подобрения.
повече...

РЕШЕНИЕ №19 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_108/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 9035,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 600 кв. м, представляваща УПИ IX-964, в кв.87, на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №18 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_107/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 31 353,00 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 338 кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.1465 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №17 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_105/13.12.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24 080,00 без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на ПУП: Незастроена земя, реална част от УПИ II-1813, в кв. 107 по ПУП на гр. Казанлък, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.505.9204, с площ 321 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №16 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_104/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на в размер на 142 560,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9206, с площ 603 кв. м, в квартал 201, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №15 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_73/08.12.2023 - решение относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част 160/620 идеални части от земята на съсобственици в УПИ IV-262, с обща площ 620 кв. м в кв. 45 по ПУП на с. Средногорово, общ. Казанлък, за сумата от 2 367,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №14 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 (Отм. с Решение №31/16.01.2024 г.) Относно: ОС_74/08.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, общинска собственост на "ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ" ООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №13 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_71/07.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на договор на управление на Общинско публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, определяна на ВрИД и оповестяване на конкурс за възлагане управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" №12.
повече...

РЕШЕНИЕ №12 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: OC_30/05.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на публично предприятие "ДКЦ Районна поликлиника Казанлък" ЕООД на д-р Красимир Пейчев.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220