Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №11 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_103/13.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2024 г., с Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №10 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_100/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №9 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_101/12.12.2023 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и инвестиционна програма за 2023 г., съгласно Приложения № №1, 3, 4, 5, 13 и 14.
повече...

РЕШЕНИЕ №8 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_116/14.12.2023 - Доклад от Моника Динева - председател на групата общински съветници "БСП за България" относно създаване на временна комисия за изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на ОбС - Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №7 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_115/14.12.2023 - Доклад от Младен Димитров Желев - ръководител на групата съветници на "ГЕРБ" относно избор на заместник-председател на Общински съвет - Казанлък - Иван Георгиев Гитев.
повече...

РЕШЕНИЕ №6 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 22.12.2023 г., Протокол №4 Относно: ОС_106/13.12.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №5/11.12.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №5 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.12.2023 г., Протокол №3 (изм. с Решение №6 от 22.12.2023 г., изм. с Решение №84 от 29.02.2024 г., изм. с Решение №94 от 28.03.2024 г.) Относно: ОС_25/30.11.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 - 2027.
повече...

РЕШЕНИЕ №4 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.12.2023 г., Протокол №2 Относно: ОС_11/21.11.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено на 12 декември 2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №3 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 05.12.2023 г., Протокол №2 Относно: ОС_25/30.11.2023 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общински съвет Казанлък и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав, Мандат 2023 - 2027.
повече...

РЕШЕНИЕ №2 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.11.2023 г., Протокол №1. Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.11.2023 г., Протокол №1 Относно: Създаване на Комисия по избора на Председател на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1124 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2628/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на Общината с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства.
повече...

РЕШЕНИЕ №1123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2627/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС oт Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно избор на Даниела Коева - зам.-кмет по строителство, инфраструктура и транспорт за временно изпълняващ длъжността Кмет на община Казанлък, за периода от края на мандата - 27.10.2023 г. до полагане на клетва на новоизбрания кмет.
повече...

РЕШЕНИЕ №1122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2626/26.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Мария Цонева - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания с проект за решение относно приемане на отложените годишни доклади на Народни читалища в Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2623/21.09.2023 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за построяване на фотоволтаична централа с мощност 33-50 Mw на "ДЖИ ЕЙЧ ПРОЕКТ" ООД, върху имоти общинска собственост, находящи се в с. Кънчево, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2622/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реална част от ПИ с идентификатор 27499.126.91 - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП, част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 27499.126.50 по КККР в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с НТП "Нива"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2621/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от Поземлени имоти с идентификатори 77027.37.16 и 77027.37.135 - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска собственост и промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатори 77027.37.3 и 77027.37.6 по КККР в землище на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, с НТП "Нива", 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2620/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие за промяна на предназначението на засегнатата от ПУП част от Поземлени имоти с идентификатор 22633.42.107 и 22633.42.320 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 22633.42.8 и 22633.42.9 по КККР на с. Долно Изворово, общ. Казанлък с НТП "Етерично-маслодайна култура"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2619/20.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване предварително съгласие на предназначението на засегнатата от ПУП част от ПИ с идентификатори 40292.100.24 и 40292.109.21 по КККР на гр. Крън - земеделска територия с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път", общинска публична собственост на пътна връзка за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 40292.109.1 по КККР с НТП "Нива", землище на гр. Крън, общ. Казанлък, собственост на "Трейдифай" ЕООД; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.09.2023 г., Протокол №62 Относно: ОС_2601/18.09.2023 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поставяне на паметна плоча на Велчо Димитров Даскалов, в гр. Казанлък на ул. "Христо Ботев" №42А, на източната фасада на сградата.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220