Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_351/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на "Нимекс" ЕООД за сумата от 195 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_257/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен административен съд с приложен препис от Определение №2689/19.02.2020 г. по Адм. дело №12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_327/11.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно управление на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_362/19.03.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_337/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_345/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване "урбанизирана", с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП "пасище"; 38563.155.60 -"за местен път" и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП "за селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_329/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 "За обществено и делово обслужване" с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_343/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. №ОС-355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова точка. Приложено представят и Приложение №1 с временна промяна на маршрутните разписания. С писмо ОС-366/20.03.2020 г., вносителя прави изменение и допълнение в проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_342/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект на Наредба №17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. №ОС-367/20.03.2020 г., с което вносителят приема предложенията на ПК по разпореждане с общинска собственост и на ПК по здравеопазване!
повече...

РЕШЕНИЕ №104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно Приложения №2, №3, №9 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №103 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_286/25.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за проверка на финансовата дейност на общинските търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №102 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_284/24.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение към фонд "Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика.
повече...

РЕШЕНИЕ №101 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_252/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. С писмо вх. №ОС-278/21.02.2020 г., вносителят прилага Удостоверение №337/21.02.2020 г. за наследници на Таньо Добрев, по становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №100 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_236/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №99 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_254/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020 - 2021 г. Постъпи писмо с вх. №ОС-275/21.02.2020 г. от вносителя с приложена справка от БАБХ, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №98 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_259/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на състав на Местната комисия по Закона на уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №97 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_244/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и план схема на транспортния достъп за Поземлен имот с идентификатор 53179.2.67 с НТП "нива" от 1.200 дка, местност "Старите лозя" по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота от "Нива" в "За автокомплекс". С писмо вх. №ОС-279/21.02.2020 г., вносителят прилага Задание подписано от възложителя с вписване на имената му - по становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №96 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол №6 Относно: ОС_241/12.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на кабелна линия ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 35167.39.726 с НТП "стр. материали" по КККР на Казанлък, местност "Търниченски ливади" и на ПИ с идентификатор 06848.22.378 с НТП "стр. материали", местност "зад Тунджа" по КККР на с. Бузовград, с обща дължина 240,77 м и общ сервитут 240.66 кв. м.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220