Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №195 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_482/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.359, с площ 1 272 кв. м, по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №194 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_481/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - ПИ с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2 585 кв. м, по КККР на гр. Казанлък. Допълва се състава на комисията: Добрин Драгнев.
повече...

РЕШЕНИЕ №193 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_479/05.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 300 лв. без ДДС, при разпореждане с имот, частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 27499.501.2025, с площ от 608 кв.м по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №192 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_489/11.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, жк." Изток" бл. 3, вх. Д, ап. 110 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 27 750 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №191 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_490/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отказ за изкупуване от община Казанлък по реда на чл. 199 от ЗУТ, на Поземлен имот №35167.505.2762, с площ от 1116 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, по ПУП одобрен с Решение №777/2013 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №190 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_491/12.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сгради, частна общинска собственост, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №189 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед №1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004. По становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство. (С Решение №178/28.05.2020 г. ОбС отлага за следващо заседание) Постъпи писмо с вх. №ОС-505/22.06.2020 г. от Ивайло Колев с приложени оригинални документи на Заявление и Задание за проектиране подписани от Румен Башалов, съгласно становище на ПК по устройство на територията.
повече...

РЕШЕНИЕ №188 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_486/08.06.2020 г. - Доклад от Станчо Леков - Председател на групата съветници от ПП "ДПС" в Общински съвет - Казанлък относно избор на заместник-председател на ОбС - Ридван Иляз.
повече...

РЕШЕНИЕ №187 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_457/19.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание. С писмо вх. №ОС-504/22.06.2020 г., вносителят прави допълнителни разяснения и предложения, съгласно становища на юриста на ОбС и постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №186 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.06.2020 г., Протокол №10 Относно: ОС_495/16.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №185 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_440/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №184 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_444/12.05.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №183 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_443/12.05.2020 г. - Доклад от инж. Симеон Стоилков - управител на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на "Казанлъшка Искра" ЕООД за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №182 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_441/11.05.2020 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №181 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_437/08.05.2020 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_359/17.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2019 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. №ОС-461/20.05.2020 г., вносителят допълва нова т. 3 в проекта за решение - "Приемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на "ДКЦ - Поликлиника".
повече...

РЕШЕНИЕ №179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_446/13.05.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на ВК за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества, с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на комисията.
повече...

РЕШЕНИЕ №178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_449/15.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък и предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-464/21.05.2020 г., вносителят прилага Заповед №1210/05.08.2019 г. на Кмета на общината, с която е разрешено обединяване на два УПИ III-5006 и IV-5005 в кв. 40 по плана на гр. Казанлък, както и уточнения за ПИ с идентификатор 35167.502.5004.
повече...

РЕШЕНИЕ №177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_453/18.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова с проект за решение относно приемане на дарение от Костадин Бичев в полза на община Казанлък на земя с площ от 85 кв.м., част от ПИ 35167.506.3181, находяща се в гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-459/20.05.2020 г., вносителят прилага допълнителна справка за семейното положение на Костадин Бичев, собственик на посоченият имот - по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2020 г., Протокол №9 Относно: ОС_442/11.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220