Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №275 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_679/15.10.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117, с площ 2022 кв.м., ведно с построена в него сграда с площ 297 кв.м., ул. "Кенали" гр. Казанлък с начална цена от 63 200 без ДДС и Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв. м., находяща се на ул. "Дондуков" №8, гр. Казанлък с начална цена от 25 100 без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №274 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_695/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща проектна дължина 344 м. в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №273 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_664/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на УПИ II-1385 в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №272 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 (изм. с Решение №305/26.11.2020 г.) Относно: ОС_642/17.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 38 кв. м от ПИ 80532.16.320 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка" за осъществяване на транспортен достъп от общински път IV клас /Казанлък - Черганово/ до ПИ 80532.16.8 - нива от 6,0 дка, всички в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №271 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_659/28.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план на подземен електропровод, ниско напрежение за захранване на "Приемник за електрическа енергия - за осветление и охрана", разположен в Поземлен имот с идентификатор 27499.183.16 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №270 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_542/10.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №269 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_687/19.10.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - общински съветник от групата съветници "БСП за България" с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъците на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №268 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_678/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии №1 и №8 от общинска транспортна схема, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №267 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_669/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на малка изложбена зала в Културно-информационен център на ул. "Искра" 4 и предоставяне на пространството за постоянна експозиция на СБХ - Казанлък. С писмо вх. №ОС-713/28.10.2020 г., вносителят прилага становище от ръководството на СБХ "Иван Милев".
повече...

РЕШЕНИЕ №266 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_690/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №265 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_697/20.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на изменение на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Велосипедна алея от гр. Крън до гр. Шипка".
повече...

РЕШЕНИЕ №264 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.10.2020 г., Протокол №13 Относно: ОС_682/15.10.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно отмяна на Решение №244/24.09.2020 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №263 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_652/23.09.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Аксения Тилева - председател на Временна комисия за изготвяне на критерии за освобождаване от заплащане на такси за детски градини и ясли с проект за решение относно прекратяване срока на действие на комисията.
повече...

РЕШЕНИЕ №262 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_631/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXII-1501 в кв. 123 по плана на гр. Казанлък; 2. Прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XXVIII-9139 - за безвредна промишлена дейност в кв. 126 по плана на гр. Казанлък; 3. Прилагане на ПУП - план за регулация за посочени урегулирани поземлени имоти в кв. 591 и кв. 658, всички с отреждане за спорт и атракции по плана на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №261 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_629/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура в землището на гр. Казанлък за осигуряване на следните Поземлени имоти с ЕКАТТЕ 35167: 16.23, 16.24, 16.43, 16.44, 16.45, 17.49, 17.18, 17.19, 17.48, 17.38, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 и 17.26, всички в местност "Арите", землище на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №260 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_622/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за Поземлен имот с идентификатор 35167.114.560, с начин на трайно ползване "автогараж", с площ от 5.742 дка, местност "Касмера" в землище на гр. Казанлък, с който същия да се раздели на три нови ПИ; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-653/23.09.2020 г., вносителят прилага задание от възложителя, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №259 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_586/04.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на проект за ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 40292.72.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,796 дка по КККР на гр. Крън, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в " За безвредни производствени, складови дейности и обществено обслужване."; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №258 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_580/03.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 620,00 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 539 кв. м, представляваща УПИ IV-572 в кв. 21 по действащ ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №257 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_595/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 51 520 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №256 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_596/18.08.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 35167.501.537, с площ 259 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 17 322 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220