Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_833/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_836/13.01.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №333 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_838/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №332 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_829/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №331 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_837/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05M90P001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №330 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_824/08.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно дофинансиране през 2021 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2020/2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №329 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_822/07.01.2021 г. - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода от 27.11.2020 г. до 31.01.2021 г. С Писмо с вх. №ОС-828/11.01.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №328 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_821/06.01.2021 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - Управител на" Балканинвест" ЕООД - Казанлък с проект за решение относно изпълнение на приватизационната процедура, съгласно Решение №210/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №327 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_816/31.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на нова социална услуга в общността от резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като делегирана държавна дейност в с. Бузовград, община Казанлък. С писмо вх. №ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №326 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 11.01.2021 г., Протокол №17 Относно: ОС_810/30.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на нова услуга "Асистентска подкрепа" като държавно делегирана дейност за 2021 г. С писмо с вх. №ОС-817/04.01.2021 г. вносителят прилага Заповед №РД01-2493/30.12.2020 г. от Агенция социално подпомагане. С писмо вх. №ОС-823/07.01.2020 г., вносителят допълва правното основание и проекта за решение на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №325 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_804/18.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобрение на Споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък във връзка с изпълнение на проект "Приеми ме 2015" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-2.003-0001-C01.
повече...

РЕШЕНИЕ №324 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_802/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобрение на Споразумение за финансиране между Община Казанлък и "УНИЦЕФ" във връзка с изпълнението на проект "Европейска гаранция за детето в България" в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №323 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_801/17.12.2020 г. - Доклад по чл.64, ал.6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък относно повторно приемане на Решение №304/26.11.2020 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №322 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_792/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително на фирма "СТАРЛАЙТС" ЕООД за водовземане от минерална вода от Сондаж №К - 14 за лечение, профилактика и хигиенни нужди за обект имот с идентификатор 35167.507.92 по ККР на гр. Казанлък. Срок на разрешителното - 10 години от датата на издаване.
повече...

РЕШЕНИЕ №321 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_781/09.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Предложения за дейността на народните читалища в Община Казанлък през 2021 г. и утвърждаване на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 2021 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №320 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_775/07.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект, находящ се на ул. "Капрони" - Младежки дом, гр. Казанлък, включен в Годишната програма за 2020 г., за срок от 5 години, с начална тръжна цена 60 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №319 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_774/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 13 390,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 1110 кв. м., в УПИ VIII-403, кв. 32 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №318 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_769/27.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, бл. 3, вх. Д на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 34 600 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №317 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_767/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 75 кв. м. в УПИ VI-321, в кв. 49 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №316 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_766/26.11.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 370,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 694 кв. м., представляваща УПИ VII-836 "За ОДО", в кв. 50 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220