Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №481 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1185/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно премахване на сграда с идентификатор 35167.504.1268.4, находяща се на ул. Стефан Орешков №8, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №480 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1173/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение за нова вътрешноградска линия общинска транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №479 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1172/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в общински училища в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №478 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1162/13.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на средищни училища в община Казанлък за учебната 2021/2022 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №477 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1181/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения № №1, 3, 4, 5, 13, 14, и 15. С Писмо №ОС-1204/27.07.2021 г., вносителят прави допълнения в мотивите на доклада, касаещи Приложения №4 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №476 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1164/14.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно поемане на общински дълг за изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища", финансиран от Европейския фонд за регионално развитие от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №475 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1124/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схема за водоснабдяване и канализация и схема за електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 по КККР на с. Дунавци, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №474 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1117/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.13.577, с начин на трайно ползване (НТП) "нива", с площ от 1.073 дка, местност "Саднята" в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия в за "жилищно застрояване" в едно със схеми; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1142/22.06.2021 г., вносителят прилага Задание и Нотариално заверена декларация за право на преминаване, съгласно становища на ПК по устройство на територията и на ПК по селско и горско стопанство.
повече...

РЕШЕНИЕ №473 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1116/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.240.884, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена нива", с площ от 1,085 дка, местност "Старите лозя" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на същия от "друг вид земеделска земя" в за "вилно застрояване", ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №472 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1110/10.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.872 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя" с площ от 802,00 кв.м по КККР на гр. Казанлък. 2.Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №471 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1102/07.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в Редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ " Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №470 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1121/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.110 с площ 519 кв. м, по КККР на гр. Казанлък, чрез продажба на общинска част за сумата от 8 800,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №469 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1115/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9364 с площ 819 кв.м, в кв. 482 по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 850,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №468 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1122/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3236 с площ от 30 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №467 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1114/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в УПИ II-409 с площ 753 кв.м в кв. 35 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, чрез продажба на общинска част в размер на 620,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №466 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1113/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Поземлен имот №123.254 с площ 813 кв.м, находящ се в м. "Каракос" с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена в размер от 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №465 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1091/27.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 760,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ XI-193, кв. 28 в с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №464 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1080/20.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 800 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, земя с площ 1080 кв.м., УПИ I-317, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №463 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1123/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 200,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ от 59 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №462 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25 Относно: ОС_1063/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес в гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №34 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 41 050 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220