Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №375 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_911/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.15, с начин на трайно ползване (НТП ) "нива", с площ от 3.799 дка, местност "Под Енина" в землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на същия за „многофункционално предназначение". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №374 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_903/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 953 кв. м в УПИ XV-538, кв. 44 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №373 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_901/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 06848.11.263, в с. Бузовград, общ. Казанлък ведно с построената в имота сграда с идентификатор 06848.11.263.1, с начална тръжна цена 29 820 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №372 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_900/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ II-1385, с площ 5 000 кв. м, отреден "За обществено и делово обслужване" в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 116 890 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №371 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_899/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, ж.к. "Изток", бл. 27, вх. Г на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 31 850 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №370 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_897/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 23 кв. м, в УПИ XIII - 944 кв. 80 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №369 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_891/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-573, кв. 65 по ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък, за сумата от 390,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №368 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_888/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в УПИ I-88, с площ 886 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 810,00 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_869/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 023,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 844 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. №ОС-886/09.02.2021 г., вносителят прилага ново Заявление от Мирослав Попов, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_868/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 790,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 76 кв. м, в УПИ VI-841 в кв. 4 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №365 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_907/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр. Несебър, местност "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №364 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_908/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в редовно неприсъствено заседание на 12.03.2021 г. на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №363 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_917/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_913/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, в гр. Казанлък, ул. "Искра", №5, ет. 3, ап. 1.
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_915/15.02.2021 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и собствеността на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_902/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък и волейболен клуб "Казанлък" за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №359 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_876/29.01.2021 г. - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №358 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_918/16.02.2021 г. - Доклад от Джамал Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №357 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_914/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №356 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №20 Относно: ОС_906/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна общинска собственост в полза на "Казанлъшка Искра" ЕООД.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220