Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №240 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_630/11.09.2020 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет на Фондация "Чудомир" за 2019 г., Отчет за дейността на Фондацията за 2019 г. и Проект на Бюджет на Фондация "Чудомир" за 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №239 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_632/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на "Балканинвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Славянска" №10.
повече...

РЕШЕНИЕ №238 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_615/02.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. 'Стара планина' №12. Допълва състава на комисия: Иван Гитев.
повече...

РЕШЕНИЕ №237 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_635/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - местен път за транспортен достъп до Поземлен имот с идентификатор 06848.12.20 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-651/23.09.2020 г., вносителят прави промяна в мотивите и правното основание по доклада, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №236 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_628/11.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за отделяне на реални части от ПИ с идентификатор 83106.10.95 с НТП "пасище" и от ПИ с идентификатор 83106.10.88 с НТП "пасище" по КККР на с. Шейново, местност "Голяма Варовита", общ. Казанлък за промяна на предназначението им в "за терен за сметище/депо".
повече...

РЕШЕНИЕ №235 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_623/10.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Програма на Община Казанлък за облагородяване на междублоковите пространства.
повече...

РЕШЕНИЕ №234 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_621/09.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-654/23.09.2020 г., вносителят отразява постъпили предложения от постоянните комисии към ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №233 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_633/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности на община Казанлък за периода 2021-2023 г., Етап II.
повече...

РЕШЕНИЕ №232 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.09.2020 г., Протокол №12 Относно: ОС_634/14.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. №ОС-636/15.09.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада и прави изменения в Приложения №4 и №13.
повече...

РЕШЕНИЕ №231 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_578/29.07.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Николай Златанов - председател на Общински съвет относно приемане на решение за непровеждане на редовно заседание на Общински съвет Казанлък през месец август 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №230 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_550/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на проект за ПУП - план за застрояване на Поземлен имот №35167.302.30 - с НТП "За друг вид застрояване" с площ от 913,00 кв.м, местност "Големите ливади" по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението "За смесено предназначение - работилница за безвредно производство и жилище"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №229 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_516/01.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.240.386 - с НТП "Друг вид земеделска земя", местност "Старите лозя", с площ от 632,00 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №228 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_529/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.545 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък в съответствие с Рекреационна устройствена зона за курортни дейности - разновидност 1 (Ок1) на ОУП на община Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №227 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_531/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлени имоти, находящи се в с. Долно Изворово, НТП - "нива", с цел промяна на предназначението в "За безвредни производства и складови дейности"; 2. Одобряване заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №226 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_554/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №225 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_513/25.06.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.306.9, местност "Абаята" по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 180,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №224 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_551/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем чрез публичен търг по реда на чл. 80, т. 2 от Наредба №15 на ОбС на Самостоятелен обект в сграда с площ 45,35 кв. м с идентификатор 35167.502.5904.2.1 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална наемна цена в размер на 290 лв./месец. Предназначение на самостоятелния обект - жилище, апартамент.
повече...

РЕШЕНИЕ №223 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_567/21.07.2020 г. - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 194 900 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №222 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_559/17.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменения и допълнения на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в частта на Приложения №1, №3, №9 и №11 неразделни части от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №221 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.07.2020 г., Протокол №11 Относно: ОС_548/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204, с площ от 292 кв.м., находящ се в гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 58 400 лв. без ДДС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220