Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №315 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_790/11.12.2020-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД на д-р Красимир Пейчев.
повече...

РЕШЕНИЕ №314 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_773/03.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №313 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_789/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Казанлък 2021 - 2027 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №312 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_780/08.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 44, ал. 1, т. 32 (таксиметров превоз).
повече...

РЕШЕНИЕ №311 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_771/01.12.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1920/23.11.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно приемане на извършените инвестиции на територията на община Казанлък, област Стара Загора за периода от месец 11.2018 г. до месец 10.2019 г., съгласно чл. 4 и чл. 7 от Договор между АВиК и "ВиК" ЕООД, Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №310 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_787/11.12.2020 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
повече...

РЕШЕНИЕ №309 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_793/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Проект на договор за обществен превоз на пътници между Община Казанлък и Общинско търговско дружество "Балканинвест" ЕООД и одобряване Проект на договор за отдаване под наем на 7 бр. електрически транспортни средства от Община Казанлък на "Балканинвест" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №308 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 21.12.2020 г., Протокол №16 Относно: ОС_791/11.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. С писмо вх. №ОС-800/17.12.2020 г., вносителят отговаря на становищата на част от Постоянните комисии.
повече...

РЕШЕНИЕ №307 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_758/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Драгомир Петков - Председател на на Комисията по номиниране на кандидатите за управители на "Казанлъшка Искра" ЕООД с проект за решение относно възлагане управлението на "Казанлъшка Искра" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул."Искра" №2.
повече...

РЕШЕНИЕ №306 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_757/23.11.2020 г. - Доклад по чл. 64, ал. 6 от Правилника на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по Целева програма "Обществени трапезарии" към Фонд "Социална закрила".
повече...

РЕШЕНИЕ №305 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_748/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ) в Решение №272/29.10.2020 на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №304 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 (Оспорено със Заповед №АК-01-ЗД-17/09.12.2020 г. на Областния управител на Стара Загора, повторно прието с Решение №323/21.12.2020 г.) Относно: ОС_745/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №303 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_694/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за техническа инфраструктура за ПИ с идентификатор 40292.11.11 с начин на трайно ползване "нива", с площ от 0.700 дка, местност "Хайдушка вада", землището на гр. Крън, общ. Казанлък. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №302 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_744/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №301 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_717/30.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 003,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 210 кв. м., представляваща реална част от УПИ III-173, в кв. 1, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №300 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_737/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно взимане на решение за сключване на извънсъдебна спогодба за разваляне на Договор №Д08-78/24.09.2019 г. за покупко-продажба на недвижим имот по реда на чл. 21 ал. 4 от Закона за общинската собственост и сключване на нов договор.
повече...

РЕШЕНИЕ №299 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_728/09.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ I-400 с обща площ 1 010 кв. м в кв. 35 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 100,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №298 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_742/13.11.2020 г. - Доклад от Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП за промяна границата между УПИ VI-4452 и УПИ V-4450, кв. 428 по плана за регулация на гр. Казанлък, съответстващи на ПИ 35167.502.4556 и 35167.502.4557 по КККР на гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-765/25.11.2020 г., вносителя коригира правното основание на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №297 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_743/13.11.2020 г. - Доклад от Пламен Караджов - председател на работна група с проект за решение относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на нежилищни имоти на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №296 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_749/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на ценова политика за издаване и продажба на билети и абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък, съгласно Приложение №1. С писмо вх. №ОС-753/20.11.2020 г., вносителят допълва проекта за решение, във връзка с част от становището на юриста на ОбС.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220