Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №295 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_730/10.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за подаване на проектно предложение и одобрение на Споразумение за сътрудничество за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.056 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" – Компонент 2 по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020.
повече...

РЕШЕНИЕ №294 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_732/11.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Казанлък по Проект "Красива България", с проектно предложение за вътрешен ремонт на Детска академия за развитие на таланти, с. Розово.
повече...

РЕШЕНИЕ №293 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_750/17.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно стопанисване, поддържане и експлоатация на Градска пречиствателна станция за отпадни води Казанлък, както и активите получени в резултат на изпълнението на инвестиционен проект "Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизиране на ГПСОВ - Казанлък" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" (ОПОС). С писмо вх. №ОС-754/20.11.2020 г., вносителят допълва и измененя мотивите, правната квалификация и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №292 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_739/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, на медицинска апаратура: 3 бр. интензивни респиратора и 5 бр. многопараметрични уреда за извънболнично измерване на жизнено важни параметри.
повече...

РЕШЕНИЕ №291 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 (Изм. с Решение №338/28.01.2021 г., Доп. с Решение №362/25.02.2021 г., Доп. с Решение №382/25.03.2021 г., Доп. с Решение №417/27.04.2021 г., Доп. с Решение №438/27.05.2021 г.) Относно: ОС_746/16.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №290 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №15 Относно: ОС_736/13.11.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. №ОС-760/24.11.2020 г., вносителят допълва мотивите на доклада.
повече...

РЕШЕНИЕ №289 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_674/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцелни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.97.1 - с НТП "Нива", местност "Големите ливади", с площ от 1,755 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №288 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_693/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и схема за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.9 по КККР на с. Дунавци, за промяна на предназначението от "нива" в "за обществено обслужване". Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-705/26.10.2020 г., вносителят прилага Задание за проектиране и Заявление за издаване за изработване на ПУП, съгласно становище на ПК за противодействие на корупцията.
повече...

РЕШЕНИЕ №287 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_670/07.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - парцелен план за елементи на техническата инфраструктура - газопроводни отклонения за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори 35167.107.11 и 35167.37.751 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №286 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_692/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот, включен в Годишната програма за 2020 г. - част от покривно пространство, за разполагане на електронно-съобщителни съоръжения на сградата на кметство в село Ясеново, за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 324 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №285 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_680/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно сключване на Спогодба за разваляне на договор за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 35167.501.540, с площ от 414 кв.м., находящ се в гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-712/28.10.2020 г., вносителят прилага допълнителни документи, съгласно становищата на юриста на ОбС и ПК за противодействие на корупцията.
повече...

РЕШЕНИЕ №284 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_675/12.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ XII-400 с обща площ 630 кв.м в кв. 35 по ПУП на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, за сумата от 1 350,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №283 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_672/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 800,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 500 кв. м., представляваща УПИ I-705, в кв. 24 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №282 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_684/16.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг, по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък, на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м., находящ се в гр. Несебър, м. "Кокала" и определяне на начална тръжна цена в размер на 853 800 лв. без ДДС .
повече...

РЕШЕНИЕ №281 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_681/15.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с площ от 3845 кв.м., находящ се в с. Енина, общ. Казанлък с начална тръжна цена в размер на 4130 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №280 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_676/13.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот УПИ IX-6 с площ от 1036 кв. м, в кв. 65 с. Ръжена, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 30 300 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №279 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_673/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 с обща площ 560 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 100 600 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №278 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_663/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Енина, с. Хаджидимитрово и с. Кънчево, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №277 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_662/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с площ от 475 кв.м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 14 150,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №276 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., Протокол №14 Относно: ОС_691/19.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем на 2 бр. общински обекти на територията на община Казанлък, включени в Годишната програма за 2020 г.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220