Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №160 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". Одобряване на Заданието.
повече...

РЕШЕНИЕ №159 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_388/01.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 70.19 - вид територия "земеделска", местност "Мочурето", с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №158 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_382/30.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 27499.19.19) с проектни идентификатори както следва:
повече...

РЕШЕНИЕ №157 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_393/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - "Микроязовир Бончово кладенче-юг" за срок от 20 години на фирма "Вертекс" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №156 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_378/27.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв.м, за сумата от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №155 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_391/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 870 кв. м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка в размер на 10 900 лв. без ДДС на Богдан Киров.
повече...

РЕШЕНИЕ №154 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_395/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №153 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_394/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 900 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №152 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_392/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, кв. 72, с. Копринка в размер на 3230 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №151 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_390/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" №27, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №150 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №149 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на Заданието.
повече...

РЕШЕНИЕ №148 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за дървесина от общински горски територии за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №147 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо вх. №ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба №34, в частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище относно предложения на ПК по образование.
повече...

РЕШЕНИЕ №146 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт на надлез Катекс".
повече...

РЕШЕНИЕ №145 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 15.04.2020 г., Протокол №8 Относно: ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за обезпечаването им. 1. С вх. №ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед №217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък. 2. С писмо вх. №ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. 3. С писмо вх. №ОС-409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".
повече...

РЕШЕНИЕ №143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №142 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол №7 Относно: ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. №ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220