Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №612 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2950/29.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на доклада за следприватизационен конторл за 2009 г. по сключени договори по реда на ЗППДОП.
повече...

РЕШЕНИЕ №611 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2598/13.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица в едно заседание. (Предлага се изменение на чл. 10, ал. 3; чл. 13, ал. 3; чл. 22 ал. 1; чл. 22, ал. 1, т. 3; чл. 29, ал. 1, т. 3 и създаване на нов параграф 2 от ДР и още.) (Второ четене!)
повече...

РЕШЕНИЕ №610 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3148/18.01.2011 - Доклад от Захари Даскалов - общински съветник, председател на Временната комисия за извършване на проверка за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, създадена с Решение №346/22.12.2009 г. с проект за решение относно приемане доклада на вр. комисия за извършена проверка по Договор №Д08-21/03.05.2007 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №609 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2305/15.06.2010 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение №72/27.11.2008 г. на ОбС:
повече...

РЕШЕНИЕ №608 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 08.03.2011 г., Протокол №42 Относно: ОС_3356/02.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно Община Казанлък да участва като партньор на местно ниво по Програма 'Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки' оказвайки дългосрочна подкрепа на библиотека към НЧ 'Звезда' -1918', с. Хаджидимитрово, библиотека към НЧ 'Светлина - 1904', с. Дунавци и библиотека към НЧ 'Зора - 1902', с. Голямо Дряново; одобряване текст на Споразумение за сътрудничество по Програмата, съгласно Приложение №1 и упълномощаване кмета на Община Казанлък да го подпише, както и задължаването му да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.
повече...

РЕШЕНИЕ №607 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 08.03.2011 г., Протокол №42 Относно: ОС_3259/09.02.2011 - Писмо от кмета на общината с искане да бъдат определени 3 общински съветници, които да бъдат включени в състава на Консултативния съвет по туризъм.
повече...

РЕШЕНИЕ №606 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 08.03.2011 г., Протокол №41
повече...

РЕШЕНИЕ №605 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 15.02.2011 г., Протокол №41 (Изм. с Решение №606/08.03.3011 г.; Решение №708/11.07.2011 г.) Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., второ четене и приемане.
повече...

РЕШЕНИЕ №604 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: Предложения на постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък по т. 4 от дневния ред - ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №603 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: Предложение от Георги Каличков – общински съветник, кметът на община Казанлък да внесе доклад с проект за решение за изменение на Наредба №15 на ОбС за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г. на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №602 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: Предложение на Теменужка Папазова – общински съветник относно разпределение на субсидията за населените места в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №601 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: Приемане бюджета на фондация „Чудомир” – Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №600 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №599 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: ОС_3167/21.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2011 г., първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №598 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: ОС_2991/06.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване общата численост и структура на общинска администрация - Казанлък, считано от 1 юни 2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №597 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 07.02.2011 г., Протокол №40 Относно: ОС_3007/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственст на община Казанлък за 2011 г., с Приложения № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, неразделна част от нея.
повече...

РЕШЕНИЕ №596 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3139/14.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък в частта - 'Данък недвижими имоти, данък придобиване на имущества по възмезден и безвъзмезден начин, туристически данък'
повече...

РЕШЕНИЕ №595 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3133/13.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Таня Буркова - общински съветник с проект за решение относно изменение на Решение №258/30.07.2009 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №594 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_3132/13.01.2011 - Доклад по чл. 64, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от кмета на общината с проект за решение относно безвъзмездно предоставяне на община Казанлък за ползване и управление на минерални води - изключително държавна собственост, находище се с. Овощник.
повече...

РЕШЕНИЕ №593 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 18.01.2011 г. и 25.01.2011 г., Протокол №39 Относно: ОС_2831/28.10.2010 - Доклад от Чавдар Костадинов Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно одобряване на разход за ремонт на трафопоста на Тракийска гробница 'Оструша'.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220