Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №552 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 (Спряно е изпълнението му с 3 бр жалби до Административен съд - Стара Загора от 03.01.2011 г.!) (С Определение №31/01.02.2011 г. на Административен съд - Стара Загора по адм. дело №18/2011 г. е прекратено производството, влязло в законна сила на 09.03.2011 г.!) (Решението е в законна сила с Определение №9275/27.06.2011 г. на ВАС!) Относно: ОС_2957/30.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решения относно поземлени имоти: 27499.331.669; 27499.331.670; 27499.331.671; 27499.331.673; 27499.331.674; 27499.331.675; 27499.331.676; 27499.331.677; 27499.331.678; 27499.331.679; 27499.331.680; 27499.331.681; 27499.331.682; 27499.331.683; 27499.331.684; 27499.331.686; 27499.331.700; 27499.331.701; 27499.331.702; 27499.331.744; 27499.331.745; 27499.331.746; 27499.331.747; 27499.331.748; 27499.331.749; всички находящи се в землището на с. Енина
повече...

РЕШЕНИЕ №551 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 (Спряно е изпълнението му с 3 бр жалби до Административен съд - Стара Загора от 03.01.2011 г.!) (С Определение №42/11.02.2011 на Административен съд - Стара Загора е прекратено производството по адм. дело №11/2011 г. , влязло в законна сила на 01.03.2011 г.!) Относно: ОС_2957/30.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решения относно поземлени имоти: 27499.331.669; 27499.331.670; 27499.331.671; 27499.331.673; 27499.331.674; 27499.331.675; 27499.331.676; 27499.331.677; 27499.331.678; 27499.331.679; 27499.331.680; 27499.331.681; 27499.331.682; 27499.331.683; 27499.331.684; 27499.331.686; 27499.331.700; 27499.331.701; 27499.331.702; 27499.331.744; 27499.331.745; 27499.331.746; 27499.331.747; 27499.331.748; 27499.331.749; всички находящи се в землището на с. Енина
повече...

РЕШЕНИЕ №550 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2957/30.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решения относно поземлени имоти: 27499.331.669; 27499.331.670; 27499.331.671; 27499.331.673; 27499.331.674; 27499.331.675; 27499.331.676; 27499.331.677; 27499.331.678; 27499.331.679; 27499.331.680; 27499.331.681; 27499.331.682; 27499.331.683; 27499.331.684; 27499.331.686; 27499.331.700; 27499.331.701; 27499.331.702; 27499.331.744; 27499.331.745; 27499.331.746; 27499.331.747; 27499.331.748; 27499.331.749; всички находящи се в землището на с. Енина
повече...

РЕШЕНИЕ №549 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2957/30.11.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решения относно поземлени имоти: 27499.331.669; 27499.331.670; 27499.331.671; 27499.331.673; 27499.331.674; 27499.331.675; 27499.331.676; 27499.331.677; 27499.331.678; 27499.331.679; 27499.331.680; 27499.331.681; 27499.331.682; 27499.331.683; 27499.331.684; 27499.331.686; 27499.331.700; 27499.331.701; 27499.331.702; 27499.331.744; 27499.331.745; 27499.331.746; 27499.331.747; 27499.331.748; 27499.331.749; всички находящи се в землището на с. Енина
повече...

РЕШЕНИЕ №548 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010, Протокол №37 Относно: ІІ. ОС-2845/02.11.2010 г. - Прекратяване на Договор №74/07.09.2005 г. за управление и анекс към него, между Диана Тончева Рамналиева – управител на „Казанлъшка искра” ЕООД – Казанлък и кмета на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №547 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: Избиране на почетни членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир” по предложение на Дора Василева – общински съветник, направено в хода на дебата по т. І от дневния ред на 37-то заседание на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №546 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І. 7. Вземане на решения за упълномощаване за извършване на всички необходими регистрации на фондация „Чудомир”, съгласно българското законодателство.
повече...

РЕШЕНИЕ №545 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І. 6. Избор на председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир”
повече...

РЕШЕНИЕ №544 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І. 5. Избор на Контролен съвет на фондация „Чудомир”.
повече...

РЕШЕНИЕ №543 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І. 4. Избор на председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир
повече...

РЕШЕНИЕ №542 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г. , Протокол №37 Относно: І. 3. Избор на нов Управителен съвет на фондация „Чудомир”.
повече...

РЕШЕНИЕ №541 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І. 2. Освобождаване членовете на Управителния съвет на фондация „Чудомир”, президента на фондация „Чудомир” и изпълнителния директор на фондация „Чудомир”, вписани с Решение №37/10.03.1994 г. в Старозагорски окръжен съд.
повече...

РЕШЕНИЕ №540 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2010 г., Протокол №37 Относно: І.1. Приемане на нов Устав на фондация „Чудомир”
повече...

РЕШЕНИЕ №539 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2533/26.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на пазарни оценки при разпореждане с имоти, общинска собственост: 1. Продажба на земя с площ 789 кв.м. - урегулиран поземлен имот ІІ-53 в кв. 2 с. Голямо Дряново на стойност 3 000 лв.; 2. Продажба на земя с площ 732 кв.м. - урегулиран поземлен имот ХІІІ-350 в кв. 52 с. Голямо Дряново на стойност 2 800лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №538 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2581/03.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот, представляващ УПИ ІІІ-155 в кв. 25, с. Ръжена - начална тръжна цена 24 300 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №537 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2583/03.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба по реда на ЗОС на обект: УПИ І в кв. 28, по плана на с. Г. Дряново - начална тръжна цена - 96 300 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №536 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2584/03.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на ЗОС и Наредба №15 на ОбС за продажба на обект: УПИ ХІ-348 в кв. 52, по плана на с. Г. Дряново - начална тръжна цена 14 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №535 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС-2585/03.08.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на общински обект: УПИ ІХ в кв. 6 по плана на с. Копринка - начална тръжна цена - 16 500 лв. и УПИ Х в кв. 6 по плана на с. Копринка, ведно с построената сграда - бивша автоспирка - начална тръжна цена - 30 300 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №534 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2405/06.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за 2 решения относно: 1. Изменение на Годишната програма за управление иразпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2010 г. в Приложение №8 с общински обект - стая за офис в сградата на кметство, с. Горно Изворово с площ от 12 кв. м, с месечен наем от 48 лв.; годишен - 576 лв. 2. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински обект - стая за офис в сградата на кметство, с. Горно Изворово с площ от 12 кв. м, с мес. наем от 50 лв. без ДДС; утвърждаване на тръжна документация (приложен е и проект на договор)
повече...

РЕШЕНИЕ №533 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 28.09.2010 г., Протокол №36 Относно: ОС_2535/26.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, в Приложение №3 - табл. 2 - Очаквани приходи от продажба на земеделска земя: АОС 661/2009 г. - земеделска земя №000388 по КВС на с. Г. Изворово прогнозна цена 12 000 лв.; АОС 662/2009 г. земеделска земя №000305 по КВС на с. Г. Изворово прогнозна цена 30 000 лв.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220