Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №572 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2754/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Жана Пламенова Колева живуща в с. Копринка, ул. „Христо Ботев” №26.
повече...

РЕШЕНИЕ №571 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2928/23.11.2010 - Доклад от Чавдар Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно разрешаване поставянето на паметна плоча по повод 50 години от откриването на Енинския изборен апостол в двора на храм „Света Параскева Епиватска”, с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №570 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2920/22.11.2010 - Доклад от Чавдар Ангелов - председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно разрешаване поставянето на паметна плоча на Радка Иванова Кравкова – съпруга и съратник на Петко Киряков (Капитан Петко Войвода) на сградата с адрес: град Казанлък, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №6.
повече...

РЕШЕНИЕ №569 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2755/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за изпълнение на Общинска програма за управление качеството на атмосферния въздух.
повече...

РЕШЕНИЕ №568 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2816/26.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение и ел. захранване в землището на с. Енина за поземлен имот 169002 - преминаващ по полски пътища с номера 000117 000221 в землището на с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №567 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: OC_2759/11.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на Подробен устройствен план, елемент на техническата инфраструктура - водопроводно отклонение в землището на с. Крън за водоснабдяване на ПИ 000493 - гробищен парк, преминаващ през ПИ 000212 и 000195 - с начин на трайно ползване полски пътища; общински напоителни канали с номера: 000 037 и 000 036; пасища, мери с номера:000403, 00398, 000395, 000399 и 000398.
повече...

РЕШЕНИЕ №566 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2731/05.10.2010 - Доклад от Владимир Епитропов - управител на 'Балкан-К' ЕАД относно предоставяне безвъзмездно за ползване на имот от Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните близки.
повече...

РЕШЕНИЕ №565 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2671/14.09.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна служба 'Изпълнения на наказанията' - Стара Загора, звено Казанлък, сектор 'Пробация' към Главна дирекция 'Изпълнения на наказанията' - София общински имот: втори етаж, с площ 113 кв. м от жилищна сграда, представляваща им. №860, построена в УПИ І, кв. 207, находящ се на ул. 'Цар Иван Шишман' №17 в град Казанлък; одобряване на приложен проект на договор; упълномощаване кмета на общината да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота в т. ч. да сключи договор за безвъзмездно управление.
повече...

РЕШЕНИЕ №564 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2893/16.11.2010 - Доклад от Захари Даскалов - общински съветник, председател на Временната комисия на ОбС, създадена с Решение №346/22.12.2009 г. с проект за решение относно удължаване срока да действието й.
повече...

РЕШЕНИЕ №563 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2844/02.11.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - зам.-председател на ОбС и председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно изпълнение на права по чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА.
повече...

РЕШЕНИЕ №562 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 (Оспорено със Заповед №РД-09-45/19.01.2011 г. на областния управител на област Стара Загора) (С Определение №45/11.02.2011 г. на Адм. съд - Стара Загора е прекратено производстовото по адм. дело №41/2011 г., влязло в законна сила на 01.03.2011 г.!) Относно: ОС_2792/20.10.2010 - Доклад от Теменужка Люцканова - кмет на с. Крън с проект за решение относно обявяване на с. Крън за град.
повече...

РЕШЕНИЕ №561 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2453/12.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания.
повече...

РЕШЕНИЕ №560 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2837/29.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък на първо и второ четене по чл. 96, ал. 9 от ПОДОС - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №559 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2791/20.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно Споразумение за сътрудничество между община Казанлък и община Сент Ерблен (Френска Република) с предмет разработване и изпълнение на проектно предложение 'Добро управление в полза на гражданите и бизнеса в община Казанлък', източник на финансиране Опертивна програма 'Административен капацитет 2007 - 2013г.'
повече...

РЕШЕНИЕ №558 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2790/20.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно Споразумение за сътрудничество между община Казанлък и община Надканижа (Република Унгария) с предмет разработване и изпълнение на проектно предложение 'Модерно управеление на човешките ресурси в община Казанлък' източник на финансиране Оперативна програма 'Административен капацитет 2007 - 2013 г.'
повече...

РЕШЕНИЕ №557 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2921/22.11.2010 - Доклад (по чл. 63, ал. 2, т. 3 от Правилника на ОбС) от Васил Самарски - председател на ОбС с проект за решение относно създаване на Временна комисия за проверка изпълнението на водния проект в кв. „Христо Ботев” - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №556 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2348/24.06.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки на Община Казанлък към 31.12.2009 г., съгласно приложения с номера: 1, 2, 3, 4; 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12; 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 и приемане отчета за Инвестиционната програма към 31.12.2009 г., съгласно Приложение №13 и Приложение №13 'А'.
повече...

РЕШЕНИЕ №555 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2507/19.07.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията на Консултативния съвет по туризъм в община Казанлък, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №554 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2508/20.07.2010 - Доклад от кмета на общината с поект за решение относно изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък в частта на чл. 44, ал. 1, т. 17, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №553 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 13.12.2010 г., Протокол №38 Относно: ОС_2830/28.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване предложена план-сметка за дейностите на звено 'ССТТБО' за 2011 г., Приложение №1, изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък в частта: чл. чл. 18, ал. 2; 18а, ал. 6 и ал. 7; 18в
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220