Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №452 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_1871/10.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. Първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №451 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32, изм. с Решение №470/29.07.2010 г. (Спряно със Заповед №РД-09-466/21.06.2010 г. на областния управител на област Стара Загора за оспорването му.) Относно: ОС_1910/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС на следните общински обекти: обект 'А' - Микроязовир 'Средногорово 2' - 2 810 лв., обект 'Б' - Микроязовир 'Хаджидимитрово 1' - 530 лв., обект 'В' - Микроязовир 'Хаджидимитрово 2' - 340 лв., обект 'Г' - Микроязовир 'Голямо Дряново' - 1 373 лв., обект 'Д' - Микроязовир 'Крън 3' - 715 лв. и обект 'Е' - Микроязовир 'Шейново 1' - 810 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №450 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: Предложение от Васил Самарски – общински съветник във връзка с молба вх. №ОС-2133/04.05.2010 г. и ОС_1910/15.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС на следните общински обекти: обект 'А' - Микроязовир 'Средногорово 2' - 2 810 лв., обект 'Б' - Микроязовир 'Хаджидимитрово 1' - 530 лв., обект 'В' - Микроязовир 'Хаджидимитрово 2' - 340 лв., обект 'Г' - Микроязовир 'Голямо Дряново' - 1 373 лв., обект 'Д' - Микроязовир 'Крън 3' - 715 лв. и обект 'Е' - Микроязовир 'Шейново 1' - 810 лв., кметът на община Казанлък да предприеме необходимите действия за откриване на процедура за предоставяне на концесия на микроязовира в с. Голямо Дряново.
повече...

РЕШЕНИЕ №449 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_1778/17.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на поцедура за приватизация на общински нежилищен имот - Търговски обект, представляващ обособена част 'А' от сграда в УПИ І, кв. 372, ж.к. 'Изток', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №448 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_1779/17.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот - Търговски обект - магазин, представляващ обособена част от партерния етаж на масивна пететажна сграда, построена в УПИ І кв. 53, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк” №104, секция 5 'Г', гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №447 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: ОС_2172/14.05.2010 - Заповед №РД-09-384/12.05.2010 г. на областния управител на област Стара Загора за насрочване на местен референдум за жителите на град Шипка, които да отговорят на въпроса 'Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в нова самостоятелна община?'; задължаване ОбС - Казанлък на първото си заседание, след датата на получаване на заповедта да: 1. Утвърди образците от книжата за насрочения референдум. 2. Да одобри разходите за организирането и финансирането на местния референдум от общинския бюджет, както и задължава кмета на Община Казанлък, подпомаган от общинската администрация да извърши организационно-техническата подготовка на местния референдум.
повече...

РЕШЕНИЕ №446 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.05.2010 г., Протокол №32 Относно: No. ОС_2187/18.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно даване съгласие за индивидуално ползване на 350 дка от имот №000280 в землището на с. Горно Изворово на Пеньо Росенов Пенев за срок от 4 години и упълномощаване кмета на общината да сключи договор за наем.
повече...

РЕШЕНИЕ №445 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС_2134/04.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на полковник от запаса Александър Симов Сотиров.
повече...

РЕШЕНИЕ №444 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС_2134/04.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Петко Желев Добрев.
повече...

РЕШЕНИЕ №443 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС_2134/04.05.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно вписване в Почетната книга на гр. Казанлък на Христо Христов Гъдев.
повече...

РЕШЕНИЕ №442 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС_2107/28.04.2010 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от кмета на общината с проект за решение относно участие в общо събрание на акционерите на 'Казанлък' АД гр. Казанлък на 25.05.2010 г. в 10:00 ч. в гр. Казанлък, ул. 'Ал. Батенберг' №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №441 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС_2136/04.05.2010 - Доклад по чл.63, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Васил Самарски-председател на ОбС с проект за решение относно приемане на Анекс към договор ДО1-36/27.04.2010г. с 'Контракс' ЕАД за абонаментна поддръжка на внедрената Система за безхартиено заседание и електронно гласуване на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №440 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: ОС-2126/03.05.2010 – Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на мерите и пасищата.
повече...

РЕШЕНИЕ №439 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 11.05.2010 г., Протокол №31 Относно: Предложение от Дочка Богданова – общински съветник за изготвяне на актуален регистър на Общинския поземлен фонд (ОПФ).
повече...

РЕШЕНИЕ №438 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1992/30.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна парична помощ на Димитър Памуков от с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №437 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_2041/13.04.2010 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №436 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1619/14.01.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на изменение на план за улична регулация и план за регулация в квартали 126 и 225 по плана на Казанлък; отпадане на улична регулация от о.т.7413 до о.т. 7414 и кв. 225 с УПИ І - за озеленяване и в кв. 126 УПИ ХV-8747; отреждане на нови УПИ ХХ-8748 за пред. произв. дейност, УПИ ХХІ-8750 за пред. произв. дейност и УПИ ХХ-8749 за производствена дейност; изменение плана за застрояване на УПИ ХVІІ-8740 и плана за застрояване на УПИ ХХІ-8750, УПИ ХХ-8749 и УПИ ХХ-8748, всички за предимно производствена дейност, с предвиждане за ниско етажно свободно застрояване
повече...

РЕШЕНИЕ №435 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1441/07.12.2009 - По искане на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания доклад от кмета на общината с проект за решение относно възстановяване на бюст-паметника на патрона на с. Кънчево, Кънчо Ненов Цанков.
повече...

РЕШЕНИЕ №434 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1756/09.02.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №433 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.04.2010 г., Протокол №30 Относно: ОС_1898/11.03.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220