Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №352 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1170/19.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изключване от списъка на обекти, публична общинска собственост, раздел 'Административни сгради' и обявяване за частна общинска собственост имот, сграда с двор (бивша 'Просвета') на ул. Христо Ботев' - им. 763 в кв. 201, град Казанлък. (Приложен е само Акт №354 /2001 г. за общинска собственост!)
повече...

РЕШЕНИЕ №351 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1156/ 19.10.2009-Доклад от кмета на общината с проект за решение във връзка с предложение на управителя на 'Хигиенни и битови услуги - Казанлък' ЕООД, за изменение на Решение №230/09.07.2009 г. на ОбС и изменение на Договора за преобразуване. (приложени копия от докладна записка от Венелин Киров и копие от
повече...

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1404/ 02.12.2009-Доклад от кмета на общината с проект за решение за кандидатстване с проект 'Реконструкция на парк Розариум' по схема 'Подобряване на интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда'.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1364/26.11.2009-Доклад от Ваня Андреева - Председател на ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост с проект за решение относно учредяване право на пристрояване на проходна покрита площ в УПИ VІ в кв. 52 по плана на град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №348 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1393/01.12.2009 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на Комисията по социални дейности и трудова заетост относно освобождаване от заплащане на месечни такси за ползване на детска градина от Дом за медико - социални грижи за деца 'Мария Луиза' с. Бузовград.
повече...

РЕШЕНИЕ №347 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1439/07.12.2009-Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък с проект по схема BG051PO001-5=2=06 'Социални услуги за социално включване' по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' за създаване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, като в бюджета на общината да се заложат оборотни средства в размер на 40 % от договорената бъзвъзмездна финансова помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №346 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1489/14.12.2009 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за извършване на проверки за изпълнение на конкурсните условия, при които е спечелен всеки конкурс за разпореждане с общинска собственост на основание чл. 112а и във връзка с параграф 3 от ПЗР от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №345 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1360/25.11.2009-Доклад от Васил Самарски - председател на Общинския съвет с проект за решение относно създаване на Временна комисия за подготовка на предложение за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС-1322/18.11.2009 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС относно Решение №323/09.11.2009 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС_1207/27.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение за следприватизационен контрол за 2008 г. по сключени по реда на ЗППДОП /отм./ приватизационни договори. Договори, сключени по реда на чл.35 от ЗППДОП /отм./ с номера 30/30.11.1999 г., 32/29.01.2003 г., 33/14.02.2003 г. и 34/28.05.2005 г., Договори, сключени по реда на чл. 25 от ЗППДОП /отм./ с номера 35/12.02.1998 г., 39/25.11.1998 г. и 42/01.09.1999 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №342 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС-1175/20.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно информация за извършени продажби на общинско имущество в община Казанлък по реда на ЗОС за третото тримесичие на 2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №341 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС_1189/22.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обекти: помещение за лекарски кабинет в сградата на кметството в село Шейново; определяне на условия на публ. търг; утвърждаване на тръжна документация.
повече...

РЕШЕНИЕ №340 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС_1188/22.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за срок от 5 години на общински обекти находящи се в ХГ 'Кирил и Методий', ОУ 'Чудомир', ПГ 'П. Стайнов' ОУ 'Кулата' ОУ 'Мати Болгария', СОУ 'Екзарх Антим І' (всичките в гр. Казанлък); ОУ 'Д-р П. Берон' в с. Шейново, ОУ 'Кирил и Методий' в с. Копринка, в ОУ 'Св. Паисий Хилендарски', село Хаджидимитрово, ОУ 'Св. Паисий Хилендарски' град Шипка; определяне условията на публ. търгове; утвърждаване на тръжна документация.
повече...

РЕШЕНИЕ №339 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.11.2009 г., Протокол №22 Относно: ОС_1187 / 22.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по реда на гл. VІ от на Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект плувен басейн находящ се в СОУ 'Екзарх Антим І', град Казанлък, н.м.наем - 400 лв.; определяне условията на публ. опов. конкурс; утвърждаване конкурсна документация.
повече...

РЕШЕНИЕ №338 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: Еднократна помощ по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от Казанлъшката община.
повече...

РЕШЕНИЕ №337 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: Изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №276/24.09.2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №336 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Парцеларен план, елемент на техническата инфраструктура - газоснабдяване на община Казанлък - клон №5, преминаващ през землищата на с. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново,, с. Дунавци, с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък и на град Казанлък. Разпределителния газопровод се предвижда да бъде с работно налягане 1,0 МРа и диаметър 200 х 18,2 мм с разклонения за захранване на консуматорите и обща дължина на трасето 18399,4 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №335 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: ОС_322/31.03.2009 - Доклад от кмета на общината за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот №089030 в землището на с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №334 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: ОС_956/02.09.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно допълване изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2009 г., както следва: 1. Допълване на Приложение №3 с 'Продажба на ограничено вещно право на строеж с РЗП 2994 кв. м за изграждане на Национален тренировъчен комплекс по волейбол в град Казанлък, кв. 450, УПИ ІІІ при граници север - УПИ І; изток - УПИ ІІ; юг - ул. 'Капрони'; запад - ул. 'Орешака', както следва:1.1. Тренировъчна волейболна зала със застроена площ 1250 кв. м на един етж, РЗП 1250 кв. м;1.2. Административно-обслужващ блок със застроена площ 886 кв. м на два етажа, РЗП 1562 кв. м;1.3. Топла връзка със застроена площ 182 кв. м на един етаж, РЗП 182 кв. м, с посочен общо приход от 175 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №333 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 09.11.2009 г., Протокол №21 Относно: ОС_1102/06.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на правен анализ и оценка на общински нежилищен имот - УПИ І, кв. 72 по плана на с. Бузовград, общ. Казанлък и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата му; с начална тръжна цена - 15 500 лв. без ДДС; утвърждаване на тръжна документация за продажбата му, ведно с информационен меморандум и проектодоговор като част от нея.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220