Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №372 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1405/02.12.2009 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост с проект за решение относно отпускане отбюджета на Община Казанлък за 2009 г., подпараграф 42-14 'Други помощи по решение на ОбС' еднократна финансова помощ.
повече...

РЕШЕНИЕ №371 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1330/20.11.2009 - Доклад от Цветанка Пискова - председател на комисията по социални дейности и трудова заетост относно отпускане на еднократни помощи на Красимира Дамянава - Кънчева, Иван Бараков и Милен Николов.
повече...

РЕШЕНИЕ №370 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1441/07.12.2009 г. - По искане на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания - доклад от кмета на общината с проект за решение относно възстановяване на бюст-паметника на патрона на с. Кънчево, Кънчо Ненов Цанков.
повече...

РЕШЕНИЕ №369 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1440/07.12.2009 г. - По искане на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания - доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на сумата от 1 500 лв. за отпечатване на 'Сборник с научни статии' на Мария Чичикова.
повече...

РЕШЕНИЕ №368 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1349/24.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение да му бъде разрешено да ползва заемообразно преизпълнението на приходите от ТБО за изплащане на разходи за местни дейности в размер на 400 х. лв. и задължаването му да възстанови използваните приходи от ТБО в срок 31.03.2010 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №367 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1254/05.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение утвърждаване на нови ОМЗ на кметове на кметства от 01.01.2009 г., както следва: кмет на км. Шипка 598лв. - 792 лв., кмет на км. Кънчево 598лв. - 792лв., кмет на км. Д. Изворово 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Дунавци 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Г. Изворово 598 лв. - 732 лв. и кмет на км. Средногорово 598 лв. - 732 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №366 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1254/05.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение утвърждаване на нови ОМЗ на кметове на кметства от 01.01.2009 г., както следва: кмет на км. Шипка 598лв. - 792 лв., кмет на км. Кънчево 598лв. - 792лв., кмет на км. Д. Изворово 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Дунавци 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Г. Изворово 598 лв. - 732 лв. и кмет на км. Средногорово 598 лв. - 732 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №365 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 (Чрез ОбС - Казанлък е постъпила жалба от 30.12.2009 г. против Решение №365/22.12.2009 г. на ОбС - Казанлък до Адм. съд - Стара Загора, с копие до обл. управител и кмета на община Казанлък) (Определение №10734/21.09.2010 г. на ВАС оставя в сила Определение 25/27.01.2010 г. постановено по Адм. д. №4 по описа на Административен съд - Стара Загора!) Решението е в законна сила! Относно: ОС-1254/05.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение утвърждаване на нови ОМЗ на кметове на кметства от 01.01.2009 г., както следва: кмет на км. Шипка 598лв. - 792 лв., кмет на км. Кънчево 598лв. - 792лв., кмет на км. Д. Изворово 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Дунавци 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Г. Изворово 598 лв. - 732 лв. и кмет на км. Средногорово 598 лв. - 732 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №364 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 (Чрез ОбС - Казанлък е постъпила жалба от 30.12.2009 г. против Решение №364/22.12.2009 г. на ОбС - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, с копие до областния управител и кмета на община Казанлък) Относно: ОС-1254/05.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение утвърждаване на нови ОМЗ на кметове на кметства от 01.01.2009 г., както следва: кмет на км. Шипка 598лв. - 792 лв., кмет на км. Кънчево 598лв. - 792лв., кмет на км. Д. Изворово 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Дунавци 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Г. Изворово 598 лв. - 732 лв. и кмет на км. Средногорово 598 лв. - 732 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №363 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС-1254/05.11.2009 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение утвърждаване на нови ОМЗ на кметове на кметства от 01.01.2009 г., както следва: кмет на км. Шипка 598лв. - 792 лв., кмет на км. Кънчево 598лв. - 792лв., кмет на км. Д. Изворово 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Дунавци 598 лв. - 792 лв., кмет на км. Г. Изворово 598 лв. - 732 лв. и кмет на км. Средногорово 598 лв. - 732 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №362 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1300/16.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реса на гр. VІ от Наредба №15 за ПУРОС за срок от 5 години на два обекта: А - помещение за офис в сградата на кметство с. Шейново, представляващ част от обект публ. общ. собственост с площ 10 кв. м и Б - помещение за офис в сградата на кметство с. Овощник, представляващ част от обект - публ. общ. собств. с площ 4 кв. м; утвърждаване на тръжна документация, приложени са й проекти на договорите и други.
повече...

РЕШЕНИЕ №361 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1354/24.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 13 позиции.
повече...

РЕШЕНИЕ №360 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1355/25.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно: 1. Потвърждаване определен брой (240 бр.) таксиметрови автомобили на територията на общината; 2. Определяне срока на валидност на разрешенията им; 3. Задължаване кмета на общината или упълномощено от него лице по Наредба №26 за издаване на редовно подалите документи разрешения; 4. Утвърждаване образец на холограма, приложен.
повече...

РЕШЕНИЕ №359 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1271/11.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на нова таксиметрова стоянка на ул. 'Бачо Киро' гр. Казанлък (срещу магазин 'Билла') за 4 броя таксиметрови автомобили.
повече...

РЕШЕНИЕ №358 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1298/16.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за ДВЕ решение В ЕДНО относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имот - общинска собственот на община Казанлък за 2009 г. в Приложение №8 и откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за ПУР ОС за срок от 5 години на обек находящ се в гр. Казанлък, ОУ 'Св. П. Хилендарски' павилион в двора на училището с площ 18 кв. м, в т. ч. 10 кв. м търговска площ и 8 кв. м - складова площ с месечен наем от 56 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №357 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 (Оспорено със Заповед №17/18.01.2010 г. на Областния управител на област Стара Загора) (Отменено с Решение №86/09.03.2010 г. на Старозагорският административен съд ) Относно: ОС_1128/09.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 за ПУР с ОИ за срок от 5 години на земеделска земя - частна общинска собственост на имот с №103004 в землището на с. Ръжена, включена в Приложение №10, т. 43 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2009 г. с Приложение № №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, неразделна част от нея с начален годишен наем на земеделска земя - частна общинска собственост имот с №102004 в землището на с. Ръжена с начален годишен наем 21 лв. и утвърждаване тръжна документация за отдаването му под наем, не е приложена.
повече...

РЕШЕНИЕ №356 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1428/04.12.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землищата на с. Горно Черковище, с. Енина, гр. Шипка и с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №355 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 (Изм. с Решение №418/23.03.2010 г.) Относно: ОС_1027/16.09.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Парцеларен план, елемент на техническата инфраструктура - газоснабдяване на община Казанлък - клон №5, преминаващ през землищата на с. Крън, с. Хаджидимитрово, с. Шейново,, с. Дунавци, с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък и на град Казанлък. Разпределителния газопровод се предвижда да бъде с работно налягане 1,0 МРа и диаметър 200 х 18,2 мм с разклонения за захранване на консуматорите и обща дължина на трасето 18399,4 м.
повече...

РЕШЕНИЕ №354 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1308/17.11.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно допълване на Решение №138/05.10.2000 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №353 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.12.2009 г., Протокол №23 Относно: ОС_1148/19.10.2009 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване Харта за взаимно сътрудничество между градовете Казанлък, България и град Сент-Ерблен, Франция, град Вилядеканс, Испания, град Уотърфорд, Ирландия и Санкт-Ингберт, Германия и упълномощаване кмета на общината да я подпише.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220