Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №652 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3347/02.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на пиубличен търг с явно наддаване за продажба на общински имот УПИ ХІ-348 в кв. 52, с. Голямо Дряново: условия за провеждане; утвърждаване тръжна документация.
повече...

РЕШЕНИЕ №651 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3331/28.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: Магазин разположен на І етаж от сграда в УПИ ХVІ -374 кв. 33, с. Ръжена.
повече...

РЕШЕНИЕ №650 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3332/28.02.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: Обособена част 'В' от сграда в УПИ І кв. 372, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №649 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_2770/13.10.2010 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 10 години на общински обект: ресторант 'Розариум', находящо се в УПИ І, кв. 179, гр. Казанлък с обща площ на имота - 465 кв. м, като в т.ч. 187 кв м масивна сграда (в т. ч. 84.5 кв. м търговска площ и 105.5 кв. м складови и санитарни помещения, представляващ общински имот - частна общинска собственост; утвърждаване на тръжна документация в т. ч. и проект на договор, приложени.
повече...

РЕШЕНИЕ №648 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_2931/23.11.2010 - Доклад от кмета на общината с два проекта за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост, отреден за паркинг и озеленяване, по реда на глава VІ от Наредба №15.
повече...

РЕШЕНИЕ №647 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 (Кориг.в ч на Приложение 1, поз. 1. с Решение №704/11.07.2011 г.) Относно: ОС_3415/17.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно предоставяне за ползване на общински мери и пасища за общо и индивидуално ползване. Приложен е план за паша и списък на раздадените мери и пасища след проведени събрания на животновъдите. Задълженията на общината и на ползвателите за поддръжането на мерите и пасищата и справка от ОбС „Земеделие”.
повече...

РЕШЕНИЕ №646 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3086/03.01.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища - публична общинска собственост за други земеделски нужди в землищата на с. Ясеново, Бузовград, Овощник, Голямо Дряново, Горно Черковище, Крън, Средногорово, Копринка и в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №645 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_2996/07.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с Горно Черковище и в землището на с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №644 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_2999/07.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно постъпило инвестиционно намерение от „ГРИЙН ЛАНД” АД – Габрово, ул. „Батак” №31 за изграждане на обекти на техническата инфраструктура - изграждане на трасе на подземен ел. кабел 20 с дължина 2 831.2 метра до 'Ветроенергиен парк Узана', като 119 м. да преминат през поземлен имот №000464 в землището на с. Ясеново, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №643 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3000/08.12.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, първо четене!
повече...

РЕШЕНИЕ №642 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3483/30.03.2011 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на общински съветник да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД, Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №641 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3483/30.03.2011 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно упълномощаване на общински съветник да представлява Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. д-р Стоян Киркович' АД, Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №640 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3211/02.02.2011 - Писмо от Марин Тенев - ръководител на Звено за вътрешен одит, община Казанлък относно Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Казанлък за периода 2011 - 2013 г. и Годишен план за периода 2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №639 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3180/26.01.2011 – Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2010 г. представен от Катя Киликчиева - обществен посредник в изпълнение на чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №638 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 12.04.2011 г., Протокол №44 Относно: ОС_3484/30.03.2011 - Отчет за работата на Общински съвет - Казанлък за периода 04.07.2010 г. - 31.01.2011 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №637 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3434/19.03.2011 - Доклад по чл. 64 от Правилника на ОбС от кмета на общината с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011г. на община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №636 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3335/01.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Решение №561/13.12.2010 г. на Общински съвет - Казанлък, във връзка с Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №635 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3414/17.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно даване съгласие 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2010 'Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации', Приоритетна ос 1 'Устойчиво и интегрирано градско развитие', Операция 1.1 'Социална инфраструктура'
повече...

РЕШЕНИЕ №634 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_3414/17.03.2011 - Доклад (по чл. 64 от Правилника на ОбС) от Моника Динева - общински съветник с проект за решение относно даване съгласие 'МБАЛ 'Д-р Христо Стамболски' ЕООД - Казанлък да кандидатства за финансиране по Американска програма за хуманитарна помощ и задължаване управителя на здравното заведение да внесе в ОбС доклад за резултатите от участието в програмата.
повече...

РЕШЕНИЕ №633 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2011 г., Протокол №43 Относно: ОС_2775/14.10.2010 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за продажба на: А: земя с площ 2 975 кв. м, и В: земя с площ 6837 кв. м, и двата в землището на с. Горно Изворово, актуализиран с Доклад ОС-3397/16.03.2011 г. от кмета на общината
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220