Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №92 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-787/21.10.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на Общинска стратегия по десетилетието на ромското включване в Казанлък 2007 - 2013 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №91 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-868/12.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване на Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО), регион Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №90 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-735/08.10.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за одобряване на ПУП - елемент на техническата инфраструктура - външно ел. захранване на местността "Старите лозя" от имот планоснимачен №230393 с мачтов трафопост по общински път в землището на гр. Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №89 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-542/21.07.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Общия устройствен план на град Казанлък и части от землището на град Казанлък (входовете от София, Стара Загора, Шипка, Енина, Бузовград и кв. Минерални бани).
повече...

РЕШЕНИЕ №88 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-847/04.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината за работата на щаба на кмета за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи през изминалия пожароопасен период на 2008 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №87 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-914/21.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно промени в приходната и разходната част и инвестиционна програма по бюджета на община Казанлък към 30.06. 2008 г. - второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №85 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-746/09.10. 2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за преминаване към делегирана държавна дейност на социална услуга "Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък".
повече...

РЕШЕНИЕ № 86 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-914/21.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение за промени в приходната и разходната част и инвестиционна програма по бюджета на община Казанлък за 2008 г. - второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №84 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-890/17.11.2008 г. - Жалба от Стефан Дамянов - кмет на общината против Решение №43/30.10.2008 г. на Общинския съвет с искане за преразглеждане на решението на следващото заседание на Съвета.
повече...

РЕШЕНИЕ №83 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-927/26.11.2008 г. Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък за освобождаване на досегашния управител на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък д-р Христо Христов и избор на временно управляващ на общинското търговско дружество.
повече...

РЕШЕНИЕ №82 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-853/05.11.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за приемане на годишния отчет и баланс за 2007г. на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №81 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: Предложение на Ваня Андреева – общински съветник на следващото редовно заседание на Общински съвет – Казанлък да бъде включена точка от дневния ред относно прекратяване дейността на „Балкан – К” ЕАД и избор на ликвидатор.
повече...

РЕШЕНИЕ №80 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-854/05.11.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за приемане на годишния отчет и баланс за 2007г. на "Балкан-К" ЕАД и освобождаване от отговорност на Съвета на директорите на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №79 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-873/13.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2007 г. на "Казанлък-2000" ЕООД и неосвобождаване от отговорност на управителя на дружеството
повече...

РЕШЕНИЕ №78 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-855/05.11.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за приемане на годишния отчет и баланс за 2007г. на “Еко - 93” ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №77 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-874/13.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2007 г. на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД - Казанлък и неосвобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №76 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-843/03.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2007 г. на "Балканинвест" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №75 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-841/03.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2007 г. на "ДКЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №74 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-842/03.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане на годишния отчет и баланс за 2007 г. на "Казанлъшка искра" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя на дружеството.
повече...

РЕШЕНИЕ №73 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-906/19.11.2008 г. - Предложение от Васил Самарски - председател на ОбС за осигуряване на допълнителни помещения за работата на общинските съветници.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220