Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №152 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 24.03.2009 г., Протокол №11 Относно: ОС-272/18.03.2009 г. - Разглеждане на всички доклади, внесени от кмета на общината по спечеления проект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 1: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател, село Овощник”, във връзка договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 г. – 2013 г.”, който все още не е подписан от кмета на общината.
повече...

РЕШЕНИЕ №151 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-133/16.02.2009 - Доклад от Ваня Андреева - председател на Временната комисия за подготовка на предложения за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора с проект за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №150 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-24/14.01.2009 - В изпълнение на Решение №13 от 31.07.2009 г., доклад от кмета на общината с информация за етапите на изпълнение на проектите на Община Казанлък с външно финансиране.
повече...

РЕШЕНИЕ №149 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-4/05.01.2009 - В изпълнение на т. 2 от Решение №88/27.11.2008 г. на Общинския съвет - Казанлък писмо от кмета на общината с приложени Мерки и готовност на Община Казанлък за зимното почистване и противопожарната охрана през сезон 2008/2009.
повече...

РЕШЕНИЕ №148 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-865 / 07.11.2008 - Доклад от кмета на общината за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на АСК "Ефко Рейсинг Казанлък" на имот, частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №147 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-931/01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приемане концепция за финансиране на образованието в община Казанлък в изпълнение на Решение №16/25.09.2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №146 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-134/16.02.2009 - Доклад от кмета на общината за промяна датата на Празника на розата за 2009 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №145 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-135/16.02.2009 - Доклад от кмета на общината за промяна на Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №144 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_105 / 09.02.2009 - Доклад от кмета на общината за приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Казанлък за 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №143 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС-106 / 09.02.2009 - Доклад от кмета на общината за препотвърждаване на Решение №96 от 27.11.2008 г. на Общински съвет - Казанлък относно предложение до министъра на образованието и науката за откриване на процедура по закриване на МУЦТПО - гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №142 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_104/09.02.2009 - Доклад от Денислав Сербезов - общински съветник за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (С жалба вх. №ОС-254/17.03.2009 г. чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора от кмета на общината са оспорени чл. 30, ал. 1; чл. 91 и чл. 103 от Наредба №15, изменени с Решение №142/25.02.2009 г. на ОбС).
повече...

РЕШЕНИЕ №141 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_86 / 30.01.2009 - Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №140 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_982/10.12.2008 - Доклад от кмета на общината за утвърждаване на План за защита при бедствия на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №139 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_126 / 13.02.2009 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общинския съвет за промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинския съвет с Решение №3 от 15.07.2008г., посл. изм. и доп.
повече...

РЕШЕНИЕ № 138 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.02.2009 г., Протокол №10 Относно: ОС_136 / 16.02.2009 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. (Върнати за ново обсъждане т. 6.2 и т. 6.3 от решението със Заповед №128/24.03.2009 г. (вх. №ОС-302/26.03.2009 г.) на областния управител на област Стара Загора. С Решение №158/23.04.2009 г. Общинският съвет приема повторно т. 6.2 и т. 6.3. Със Заповед №236 от 13.05.2009 г. (вх. №ОС485/15.05.2009 г.) областният управител оспорва Решение №158/23.04.2009 г. на Общинския съвет пред Административен съд - Стара Загора. Изпълнението на т. 6.2 и т. 6.3 се спира до окончателното произнасяне на съда.)
повече...

РЕШЕНИЕ №137 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-49/19.01.2009 - Доклад от ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи на Садъка Нафизова Мерджимекова от с. Хаджидимитрово и Марийка Илиева Бакоева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №136 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-66/21.01.2009 - Доклад от Васил Стефанов Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък за избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №135 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-56/20.01.2009 - Доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет за изменение на Решение №100/15.12.2008 г. във връзка с писмо вх. №ОС-18/10.01.2009г. на кмета на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №134 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-67/22.01.2009 - Доклад от Васил Стефанов Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и в Решение №3 от 15.07.2008 г. на Общинския съвет за приемане на принципи за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определяне на техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав. (С жалба вх. №ОС-168/19.02.2009 г. чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора кметът на общината оспорва чл. 120 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, изменен с т. 2 от т. ІІІ наРешение №134/30.01.2009 г. на ОбС . Точка 2 от точка ІІІ на Решение №134 от 30.01.2009 г. е отменена с Решение №153/19.05.2009 г. по адм. д. №109/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора (ОС-667/19.06.2009 г.), влязло в законна сила на 12.06.2009 г.) Върховният административен съд с Определение №10559/14.09.2009 г., окончателно, оставя в сила Определение №192, постановено по Адм. дело 110/25.06.2009 г. от Административен съд - Стара Загора и определя решението като законно! (Определение №10559 на ВАС е окончателно и влиза в законна сила на 14.09.2009г.!)
повече...

РЕШЕНИЕ №133 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-47/16.01.2009 - Доклад от кмета на община Казанлък с проектно предложение по програмата на Европейската комисия "Младежта в действие".
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220