Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №72 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 (т. 2 и т. 4 - отм. с Решение №1362/03.02.2010 г. на ВАС!) Относно: ОС-908/19.11.2008 г. - Предложение на Елена Стойчева зам.-председател на ОбС за включване на точка в дневния ред за заседанието на ОбС на 27.11.2008 г. за упражняване на текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от ОбС актове, съгласно чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА.
повече...

РЕШЕНИЕ №70 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-817/27.10.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране от фонд "Социално подпомагане" на проект "Оборудване с климатици на Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №69 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_758 13-10-2008 г. - Доклад от ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни финансови помощи на Светла Орешкова от гр. Казанлък и на Донка Добрева от гр. Казанлък за лечение на детето й Надежда Добрева.
повече...

РЕШЕНИЕ №68 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-537/21.07.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината, за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък /по чл.196, ал.5 от ЗУТ.
повече...

РЕШЕНИЕ №67 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: Предложение от Теменужка Папазова - общински съветник, постъпило при разглеждане на вх. №ОС-663/08.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №66 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-663/08.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на конкурси за възлагане на обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №65 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-748/10.10.2008 г. - Доклад от Моника Динева - общински съветник, за изменение на чл. 61, ал.1, т. VІ, б. "Б" от Наредба №15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
повече...

РЕШЕНИЕ №64 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-579/04.08.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за промяна на Наредба №1 за обществения ред в Община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №63 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-573/31.07.2008 г. - Доклад от Зелвер Касабова - зам.-кмет на общината и председател на Комисията за разпределение на държавната субсидия на читалищата за 2008 г., в изпълнение на Решение №900/25.06.2008 г. на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №62 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_655 04-09-2008 Г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за приемане на Общинска програма и План за действие за изпълнение Стратегията за образователната интеграция на етническите малцинства на МОН (2008 - 2010 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №61 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-598 07-08-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изпълнение на Решение №847/07.05.2008 за статута на Професионална гимназия по строителство - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №60 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_744 09-10-2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот Дърводелска работилница в с. Ръжена УПИ-ІІ-147 втори за сто четиридесет и седми в кв. 27 по плана на с. Ръжена ведно с построените в него едноетажна масивна сграда - работилница, двуетажна масивна сграда - складове, едноетажна масивна сграда - гараж, навес и гатер-навес и оборудване към тях.
повече...

РЕШЕНИЕ №59 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_578 01-08-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на земеделска земя с площ 2 571 кв. м, представляваща имот №000459 и земеделска земя с площ 1 322 кв. м, представляваща имот №000885 по КВС на землище село Средногорово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №58 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_605 11-08-2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на: земеделски земи, представляващи имоти № №290002, 290004, 290008, 290010, 039013 и 040014 по КВС на землище с. Овощник, община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №57 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_577 01-08-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на земеделска земя, представляваща имот №000096, в местността "Текюи" по КВС на землище с. Бузовград, общ. Казанлък, с площ 2 245 кв. м, начин на трайно ползване - изоставени трайни насаждения.
повече...

РЕШЕНИЕ №56 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС_745 09-10-2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти УПИ-ІХ - "за ОДО" в кв. 6, с. Копринка и УПИ-Х - "за ОДО" в кв. 6, с. Копринка, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда - бивша автоспирка и подобрения, съгласно ПУП на с. Копринка.
повече...

РЕШЕНИЕ №55 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-818/27.10.2008 г. - Доклад от Чавдар Ангелов, председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания във връзка с обявени конкурси за избор на директори на общинските културни институти: Библиотека "Искра", ЛХМ "Чудомир", Театър "Любомир Кабакчиев".
повече...

РЕШЕНИЕ №54 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 ОТНОСНО: ОС-818/27.10.2008 г. - Доклад от Чавдар Ангелов, председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания във връзка с обявени конкурси за избор на директори на общинските културни институти: Библиотека "Искра", ЛХМ "Чудомир", Театър "Любомир Кабакчиев".
повече...

РЕШЕНИЕ №53 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-658 05-09-2008 Доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ Х-531 в кв. 28 по плана на с. Ясеново, община Казанлък, ведно с находящата се в имота сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №52 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.10.2008 г., Протокол №5 Относно: ОС-693 19-09-2008 Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на Токоизправителна станция за тролейбусен транспорт.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220