Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №112 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_948 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на дивидент от дейността на общинските търговски дружества за 2007 г. на "Балканинвест" ЕООД - дивидент в размер на 50 на сто от печалбата; на "Балкан - К" ЕАД - дивидент в размер на 90 на сто от печалбата и на "Казанлъшка искра" ЕООД - дивидент в размер на 20 на сто от печалбата, всичките след данъчно облагане.
повече...

РЕШЕНИЕ №111 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-955/02.12.2008 - Доклад от кмета на общината за избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2008 год. на едноличните общински търговски дружества в съответствие с Решение №19/25.09.2008 г. на Общинския съвет.
повече...

РЕШЕНИЕ №110 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_946 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне средните месечни брутни заплати на едно лице от персонала в делегираните от държавата дейности в специализираните институции към общината, считано от 01.07.2008 г., както следва: 1. Дом за стари хора №1; 2. Дом за възрастни хора с деменция №2; 3. Дом за стари хора №3; 4. Дневен център за стари хора.
повече...

РЕШЕНИЕ №109 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-960 / 03.12.2008 - Доклад от Денислав Сербезов - общински съветник с проект за решение относно слючване на анекс към Договор №Д08-65/31.10.2007 г. за покупко-продажба на общински имот чрез конкурс по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС. (Кметът на общината отказва да го изпълни - писмо вх. №ОС-6/07.01.2009 г. ОбС внася в Административен съд - Стара Загора жалба против отказа на кмета. С Определение №72 от 19.03.2009 г. Административен съд - Стара Загора оставя без разглеждане жалбата на ОбС като недопустима. Определението влиза в законна сила на 09.04.2009 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №108 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-963 / 03.12.2008 - Доклад от Цв. Пискова - председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие и контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане.
повече...

РЕШЕНИЕ №107 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-952 / 01.12.2008 - Доклад от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества.
повече...

РЕШЕНИЕ №106 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-943 / 01.12.2008 - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС относно изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник.
повече...

РЕШЕНИЕ №105 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-947 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2008 г. (С жалба вх. №ОС-1005/20.12.2008 г. чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора решението е оспорено от кмета на общината ).
повече...

РЕШЕНИЕ №104 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 (Обжалвано от кмета на община Казанлък пред Административен съд - Стара Загора. Подадена частна жалба от кмета на община Казанлък срещу Определение №792/30.12.2008 г. по адв. д. №792/2008 г. от Административен съд - Стара Загора против разпореждането за допуснато предварително изпълнение на решението. С молба от 06.02.2009 г. жалбоподателят е оттеглил жалбата си. С Определение №2656 от 25.02.2009 г. Върховният административен съд на Република България - Пето отделение оставя без разглеждане жалбата на кмета срещу Определение №792/30.12.2008 г. на Административен съд - Стара Загора и прекратява производството по адм. д. №2611/2009 г. по описа на ВАС.) Относно: Предложение от общинските съветници Моника Динева, Иван Кьосев и Драгомир Петков, постъпило при обсъждането на ОС-947 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение за изменение в бюджета на Община Казанлък 2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №103 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-953 / 02.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение за промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №102 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: Предложения от общинските съветници Васил Самарски, Генчо Кръстинов и Георги Каличков, постъпили при обсъждането на ОС-953/02.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение за промяна на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №101 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_945/01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №100 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС-988/11.12.2008 г. - Доклад от Васил Самарски - председател на Общинския съвет за създаване на Комисия по установяване конфликт на интереси към Общински съвет - Казанлък на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. (Изм. с Решение №135/30.01.2009 г. на ОбС.)
повече...

РЕШЕНИЕ №99 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-917/24.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Николай Оджаков.
повече...

РЕШЕНИЕ №98 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-911/20.11.2008 г. - Доклад по чл. 64, ал. 2 от ПОД на ОбС с проект за решение от кмета на общината, относно кандидатстване за финансиране на инфраструктурни проекти на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 2000 еквивалентни жители (е. ж.)" на Оперативна програма "Околна среда".
повече...

РЕШЕНИЕ №97 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: Предложение за използване на сградния фонд на Междуучилищния център по трудово-политехническо обучение - Казанлък след неговото закриване, постъпило при разглеждане на ОС-881/14.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по закриване на Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение - Казанлък (МУЦТПО).
повече...

РЕШЕНИЕ №96 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-881/14.11.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване на процедура по закриване на Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение - Казанлък (МУЦТПО). (Решението е препотвърдено с Решение №143/25.02.2009 г. на ОбС).
повече...

РЕШЕНИЕ №95 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-901/19.11.2008 г. - Предложение от ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи по решение на Общинския съвет на Мелекпер Ахмедова Юмерова, Малина Лазарова Пекина за сина й Лазар Славов Стоянов и на Николай Трифонов Топалски.
повече...

РЕШЕНИЕ №94 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-840/24.04.2008 г. - Доклад от кмета на общината за в Промяна на Решение №830/24.04.2008 г. на Общински съвет Казанлък и утвърждаване на нов състав на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (загл. изм. ДВ, бр. 100 от 2008 г., в сила от 21.11.2008 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №93 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.11.2008 г., Протокол №7 Относно: ОС-757/13.10.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване изменение на Общинска транспортна схема. (Въвеждане на нова автобусна спирка на ул. "Кирил и Методий", южно от магазин "Перун").
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220