Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №132 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-59 / 21.01.2009 - Доклад от Постоянната комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост за промяна предназначението на имот, представляващ УПИ ІІІ-625 в кв. 203 по плана на гр. Казанлък от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №131 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-36/15.01.2009 - Доклад от кмета на общината за покупка на части от имот, във връзка с изменение на граници на урегулирани поземлени имоти.
повече...

РЕШЕНИЕ №130 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-37/15.01.2009 - Доклад от кмета на общината за замяна на имоти по искане на "Арсенал-2000" АД
повече...

РЕШЕНИЕ №129 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 (Изм. с Решение №156/23.04.2009 г., изм. с Решение №477/29.07.2010.) Относно: ОС-19/12.01.2009 - Доклад от кмета на общината за прекратяване на "Балкан-К" ЕАД - гр. Казанлък чрез ликвидация
повече...

РЕШЕНИЕ №128 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-52/20.01.2009 г. - Предложение от кмета на общината за стабилизиране финансовото състояние на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №127 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: Предложение от Васил Самарски - председател на Общински съвет - Казанлък за създаване на временна комисия по проверка дейността на Звено ССТТБО, постъпило при разглеждането на ОС-953/02.12.2008 - Доклад от кмета на общината за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №126 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: Предложение от Постоянната комисия по икономика, бюджет и финанси за внасянето на ново предложение от кмета на общината за промяна на местните такси и цени на услуги, постъпило при разглеждането на ОС-953/02.12.2008 - Доклад от кмета на общината за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №125 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-953/02.12.2008 - Доклад от кмета на общината за изменение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. (С жалба вх. №ОС-166/19.02.2009 г. чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора кметът на общината оспорва чл. 17; чл. 18в и §14, ал. 2 от ПЗР на Наредба №26, изм. и доп. с Решение №125/30.01.2009 г. на ОбС).
повече...

РЕШЕНИЕ №124 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 30.01.2009 г., Протокол №9 Относно: ОС-945/01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изменение на Наредба №31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №123 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно ОС_987 /11.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно приоритетността на проект „Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в село Долно Изворово” (С жалба вх. №1005/20.12.2008 г. чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора решението е оспорено от Стефан Димитров Духтев от гр. Казанлък, ул. "Ген. Гурко" №12 С Решение №197/28.05.2009 г. на ОбС решението е отменено. С жалба вх. №ОС-608/08.06.2009 г. кметът на общината оспорва пред Административен съд - Стара Загора отмяната на решението. Поради допуснато предварително изпълнение на решението, същото не е в сила до произнасянето на съда. Решението е отменено с Решение №197/28.05.2009 г. на Общинския съвет).
повече...

РЕШЕНИЕ №122 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно ОС_937 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране на инфраструктурни проекти на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска" по Оперативна програма "Регионално развитие".
повече...

РЕШЕНИЕ №121 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_783 / 21.10.2008 - Доклад от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък за обсъждане и приемане на доклада за следприватизационен контрол за 2007 г. по сключени договори по реда на ЗППДОП (отм.)
повече...

РЕШЕНИЕ №120 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_865/07.11.2008 - Доклад от кмета на общината за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на АСК "Ефко Рейсинг Казанлък" на имот частна общинска собственост.
повече...

РЕШЕНИЕ №119 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_934/01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) в земл. на село Копринка и село Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №118 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_933 / 01.12.2008 - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - плувен басейн, находящ се в СОУ "Екзарх Антим І", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №117 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_932 / 01.12.2008 - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - помещение за търговска дейност, находящо се на ниво сутерен в сградата на Музей "Искра", гр. Казанлък за кафе-аперитив.
повече...

РЕШЕНИЕ №116 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: . ОС_858 / 06.11.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно продажба на общинска земя с площ 625 кв. м представляваща урегулиран поземлен имот ХХ в кв. 16 по одобрен подробен устройствен план на с. Долно Изворово по молба на Мария Антонова Мъглижанова от град Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №115 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_941 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, 874 кв. м, представляваща урегулиран поземлен имот ХІІІ-384 в кв. 34 по одобрен подробен устройствен план на с. Крън със Заповед №861 от 1974 г. на собственика на законно построена върху нея сграда и по негова молба (Вангел Коемджиев).
повече...

РЕШЕНИЕ №114 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_942 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно продажба на земя - частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху нея сграда на: 1. При равни квоти на Иляз Ибайзер Ходжа и Ахмед Ариф Ходжа от с. Бузовград 642/2076 ид. части от УПИ І целият с площ 2076 кв. м в кв. 75 по одобрен подробен устройствен план на с. Бузовград с Решение 452/08.06.2006 г. на ОбС; 2. Христо Тачев Мирчев от град Казанлък - 761/2076 ид. части от УПИ І, целият с площ 2076 кв. м в кв. 75 по одобрен подробен устройствен плана на с. Бузовград с Решение №452/08.06.2006 г. на ОбС и на същия 673/2076 ид. ч. от УПИ І, целият с площ 2076 кв. м в кв. 75 по одобрен подробен устройствен план на с. Бузовград с Решение №452/08.06.2006 г. на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №113 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 15.12.2008 г., Протокол №8 Относно: ОС_944 / 01.12.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно учредяване право на строеж в полза на "ЕВН България Електроразпределение" АД безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ шест кв. м с предназначение "Трафопост" и сервитут с площ 32 кв. м определени с виза на гл. арх на общината, урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-8012 в кв. 489 град Казанлък за сумата от 3 100 (три хиляди и сто) лв.
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220