Местни избори 2023

Решения на Общински съвет - Казанлък

РЕШЕНИЕ №31 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: Предложение от Янко Запрянов – общински съветник, относно отмяна на Решение №11/31.07.2008 г. на ОбС – Казанлък, за осигуряване на средства от бюджета на община казанлък за съфинансиране на дейността към Ангиографски център към "МБАЛ - Казанлък" ЕООД относно сектор "Инвазивна кардиология".
повече...

РЕШЕНИЕ №30 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_535/21.07.2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюсжетните сметки и фондове към 30.06.2008г.
повече...

РЕШЕНИЕ №29 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_517/11.07.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗОС на общински имот: УПИ I общ. кв. 53 по плана с. Голямо Дряново, община Казанлък
повече...

РЕШЕНИЕ №28 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_374/22.05.2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината, за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински обекти: УПИ ХVI кв. 31, с. Шейново, ведно с построената в него сграда и сграда, находяща се в УПИ Х, кв. 6, с. Шейново.
повече...

РЕШЕНИЕ №27 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС-704/23.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване парцеларен план на кръстовище при Път ІІ-56 О.П. гр. Шипка - с. Горно Сахране при км. 4+610,47.
повече...

РЕШЕНИЕ №26 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 Относно: ОС_618/19.08.2008 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост - помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство в с. Дунавци, помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство в село Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №25 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-619 от 19.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост - помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство в с. Енина, помещение за офис в сградата на кметство в с. Енина, общ. Казанлък. (Оспорено с жалба чрез ОбС до Административен съд - Стара Загора от Боян Георгиев Мартинов, в качеството му на ЕТ "Богема - Боян Мартинов". С Определение №17 от 12.01.2009 г. (вх. №ОС-113/11.02.2009 г.) жалбата по адм. д. 635/2008 г. е оставена без разглеждане като недопустима).
повече...

РЕШЕНИЕ №24 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-719 от 05.10.2007 г. - Доклад от Ив. Кирев - ВРИД кмет на община Казанлък заучредяване в полза на ЕТ "БОГЕМА - Боян Мартинов" безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 28. кв. м върху имот, частна общинска собственост с внесена под №ОС-463/23.06.2008 г. актуализирана оценка. (Решението е оспорено с жалба от Боян Мартинов като ЕТ "Богема - Боян Мартинов", гр. Казанлък пред Административен съд - Стара Загора. С Определение №7 от 12.01.2009 г. на същия съд жалбата е оставена без разглеждане като недопустима. Определението на Административен съд - Стара Загора е влязло в законна сила на 31.01.2009 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №23 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-634/26.08.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за приемане на Програма за намаляване популацията на бездомните кучета в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №22 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-537/21.07.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината, за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Казанлък /по чл.196, ал.5 от ЗУТ/.
повече...

РЕШЕНИЕ №21 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-624/20.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно преименуване на "Многопрофилна болница за активно лечение - Казанлък" ЕООД в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Христо Стамболски" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №20 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-597 от 07.08.2008 г. - Писмо с проект за решение от кмета на общината относно провеждане на конкурс за избор на управител на "Казанлъшка искра" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №19 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-559/24.07.2008 г. - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишните отчети за 2008 г. на едноличните общински търговски дружества.
повече...

РЕШЕНИЕ №18 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-599/07.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно възлагане на управлението на "ДКЦ - Поликлиника - Казанлък" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №17 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-675/12.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове за учебната 2008/2009.
повече...

РЕШЕНИЕ №16 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: Предложение от Комисията по образование, младежки дейности, спорт и туризъм за предоставяне в Общинския съвет: от директорите на училищата - справки за броя на учениците; от кмета на общината - концепция за финансиране на образованието в община Казанлък и справка за средствата за дофинансиране на маломерни и слети паралелки, внесено при разглеждане на ОС-675/12.09.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни паралелки и слети класове за учебната 2008/2009.
повече...

РЕШЕНИЕ №15 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-623/20.08.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване на нови основни месечни заплати на кмета на община Казанлък и кметовете на кметства от 01.07.2008 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №14 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 25.09.2008 г., Протокол №4 ОТНОСНО: ОС-686/18.09.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на ОбС - Казанлък, за промяна състава на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №13 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: Информиране на ОбС за резултатите от кандидатстване на Община Казанлък по всички европроекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №12 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.07.2008 г., Протокол №3 Относно: ОС-546/22.07.2008 г. - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно кандидатстване по Оперативна програма "Регионално развитие" - компонент 2 от схема "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали
повече...

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220